Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: študijný po­rad­ca pre študijné pro­gramy v kombinácii s výtvarným umením
  zástupca vedúceho katedry
  Miestnosť: 616
  Klapka: 554
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Webová stránka: http://www.​artfacts.​net/​en/​artist/​roman­‑gajdos­‑252164/​profile.​html opened in a new window
(usually regards external link)
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: iconVUPCH
  Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (1983) študoval na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr pokračoval v štúdiu v ateliéri intermédií na Fakulte výtvarných umění na Vysokom učení technickom v Brne. Doktorandské štúdium absolvoval na Trnavskej univerzite. V roku 2016 sa stal členom Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.
  Pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2007. Vyučuje predmety kresba, úvod do estetikyúvod do súčasného umenia, ktorý poskytuje študentom základnú orientáciu v kontexte umenia druhej polovice 20. storočia. V rámci magisterského programu prednáša a vedie seminár s názvom úvod do teórií vizuality, venovaný vizuálnej kultúre a podporujúci u študentov kritický prístup k vizuálnym zobrazeniam.
  Od roku 2006 publikuje recenzie a štúdie vo výtvarných periodikách (Ateliér, Vlna), tiež sa venuje kurátorskej práci v domácom a medzinárodnom kontexte. Zrealizoval samostatné výstavy Jiřího Valocha, Blažeja Baláža a Márie Balážovej a medzinárodnú výstavu Intertext / od konceptuálneho k postkonceptuálnemu textu (Trnava, Galéria Jána Koniarka, 2009). Výsledky dizertačnej práce publikoval v roku 2010 pod názvom Konceptuálny text – genéza a metamorfózy. Bol spoluautorom katalógu Blažej Baláž: Texty 1988 – 2007 (Trnava : Na východ od raja, 2007) a monografie Márie Balážovej (Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009). V zahraničí publikoval štúdiu s názvom Projekcia lingvistického myslenia do výtvarného umenia súčasnosti (In Intermedialita: Slovo – obraz – zvuk. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007) a text Opposite Direction (In Prōtocollum 2016/17. Global Perspectives on Visual Vocabulary. Berlin : Dickersbach Kunstverlag, 2016).
  Ako výtvarník prezentoval svoju tvorbu na niekoľkých samostatných výstavných projektoch Beginner Layer by Layer, Brno, Galerie ARS, 2013, Zadná projekcia, Nitra, Galéria mladých, Nitrianska galéria, 2012 a zúčastnil sa niekoľkých skupinových výstav na Slovensku a v Českej republike, Geo­‑Text, Košice, Východoslovenská galéria, 2014, VII. Nový Zlínský Salon, Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2014, Slovenská geometrie 1, Plzeň, Galerie města Plzně, 2010. V rokoch 2011 a 2014 bol finalistom súťaže Maľba roka, ktorú pravidelne usporadúva Nadácia VÚB.

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava (slovenský jazyk – výtvarná výchova), 2001 – 2005
MgA., Fakulta výtvarných umění VUT, Brno, odbor – výtvarné umenie, konceptuálne tendencie, ateliér intermédií, 2005 – 2007
PhD., doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte TU, 2005 – 2010

Priebeh pracovných pomerov

 • Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra pedagogiky výtvarného umenia, odborný asistent, 2009 – doteraz
 • Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra pedagogiky výtvarného umenia, asistent, 2007 – 2009

Oblasti pedagogickej činnosti

 • 2007 – 2009, Pedagogická fakulta TU: Ateliér plošných médií, ateliér kresby, teoretické predmety: úvod do súčasného umenia, výtvarná komunikácia.
 • 2009 – dodnes, Pedagogická fakulta TU: Úvod do súčasného umenia, úvod do estetiky, úvod do vizuálnych štúdií, výtvarná komunikácia.

Výber z publikačnej činnosti

Knižné publikácie

 • Gajdoš, R. 2010. Konceptuálny text/genéza a metamorfózy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 129 s. ISBN 978­‑80­‑8082­‑355­‑9. «anotácia»

   Konferencie

   • Gajdoš, R. – Blažovský, J. 2012. Topografia neistoty. In Ištvánfyová, Z. – Reichwalderová, E. – Šperková, P. (eds.) 2012. Dimenzie postmodernej prózy. České Budějovice : Jihočeská univerzita, s. 25–32.
   • Gajdoš, R. 2007. Projekcia lingvistického myslenia do výtvarného umenia súčasnosti 
    In Schneider, J. – Krausova, L. (eds.) 2008. Intermedialita: Slovo – obraz – zvuk. Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky, s. 223–229.

   Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

   Samostatné výstavy

   2013 Beginner Layer by Layer (s Václavom Kočím a Janom Šerých) Brno, Galerie ARS, Česká republika
   2012 Zadná projekcia, Nitra, Galéria mladých – Nitrianska galéria, Slovenská republika
   2009 stav neprítomnosti (so Zuzanou Branišovou), Trnava, Trnavská radnica – západné krídlo, Slovenská republika
   2009 dokonalá prázdnota (s Václavom Kočím), Brno, Mestské divadlo, Galerie Milana Zezuly, Česká republika

   Kolektívne výstavy

   2014 Maľba 2014, Bratislava, Galéria Nedbalka, Slovenská republika 
   Geo­‑Text, Košice, Východoslovenská galéria, Slovenská republika 
   VII. Nový zlínský salon 2014, Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Česká republika
   2013 Horizonty súčasnosti IV., Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Slovenská republika 
   Kontexty RGB, Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Slovenská republika
   2012 Sociálna sonda Veroniky Rónaiovej 3, Bratislava, Dom umenia, Slovenská republika
   2011 Mladí to vidia inak, Bratislava, Dvorana Ministerstva kultúry SR, Slovenská republika
   2010 Slovenská geometrie 1, Plzeň, Galerie města Plzně, Česká republika
   2008 Multiplace, Trnava, Galéria J. Koniarka, Slovenská republika
   2007 Hvězdy, Brno, Galerie FaVU, Galerie Aspekt, Česká republika
   2006 Sladké mámení / Václav Stratil a jeho studenti, Jihlava, Galerie Jana Šmoka, Česká republika

   Kurátorstvo výstav

   2014 Mária Balážová: Od poriadku k chaosu 
   Martin, Turčianska galéria v Martine, Slovenská republika
   2013 Blažej Baláž: Travestie 
   Martin, Turčianska galéria v Martine, Slovenská republika 
   Mária Balážová: Mužské a ženské obrazy 
   Nové Zámky, Galéria Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Slovenská republika
   2012 Blažej Baláž: Einemu 
   Nitra, Nitrianska galéria – reprezentačné priestory, Slovenská republika
   2011 Sedem dotykov 
   Nitra, Nitrianska galéria, Bunker, Slovenská republika 
   Lukáš Kijac a katarína krajčíriková: Permanent Blue 
   bratislava, Cik Cak centrum, Slovenská republika 
   Mária Balážová: Post­‑Geo 
   Liptovský Mikuláš, Centrum Kolomana Sokola – Galéria Petra Michala Bohúňa, Slovenská republika 
   Blažej Baláž: Konceptuálny text 
   Liptovský Mikuláš, Galéria Petra Michala Bohúňa, Slovenská republika
   2010 Zuzana branišová: dynastija 
   Nitra, Galéria mladých – Nitrianska galéria, Slovenská republika 
   Úroveň pohybu 
   Piešťany, Dom umenia, Slovenská republika
   2009 Blažej Baláž: Wartezeit 
   Viedeň, Slovenský inštitút vo Viedni / Slovak Institute in Vienna, Rakúsko 
   Blažej Baláž: sucharatolesť 
   Bratislava, Dom umenia, Slovenská republika 
   Blažej Baláž: posedlost 
   Ostrava, Ostravská univerzita, Česká republika 
   Intertext – od konceptuálneho k postkonceptuálnemu textu 
   Trnava, Galéria Jána Koniarka, Slovenská republika
   2008 Out Of Portrait 
   Trnava, Galéria Jána Koniarka, Slovenská republika
   2007 Okolo jdoucí okolo stojící 
   Hlinsko, Městská galérie, Česká republika
   2006 Vafex 
   Trnava, Galéria Jána Koniarka, Slovenská republika 
   Jiří Valoch: Slova jako slova 
   Brno, Galerie u Dobrého pastýře, Česká republika

   Bibliografia

   Katalógy, periodiká

   • Kusá, A. 2014. Maľba 2014. Bratislava : Nadácia VÚB.
   • Mílek, V. – Stará, M. – Vrbanová, N. 2014. VII Nový Zlínský salon. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně.
   • Kol. aut. 2012. Sociálna sonda Veroniky Rónaiovej 2. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis.
   • Štrbáková, L. 2012. Preparovaná realita. In Vlna. roč. XIV., č. 52, s. 40–45.
   • Kusá, A. 2011. Maľba 2011. Bratislava : Nadácia VÚB.
   • Valoch, J. 2010. Současná slovenská geometrie 1. Plzeň : Galerie města Plzně, 32 s.
   • Gajdoš, R. 2010. Zuzana Branišová: Stav neprítomnosti. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 16 s.
   • Gajdoš, R. 2007. Okolo jdoucí okolo stojící. Hlinsko : Mestská galéria, Česká republika.
   • Gajdoš, R. 2007. Od textu k Babylonu. In Beskid, V. – Gajdoš, R. 2007. Blažej Baláž / Texty 1988 – 2007. Trnava : Na východ od raja, 50 s. [s. 25–32].

   Odborné práce

   • Gajdoš, R. 2011. ObraSKov. In Flashart. roč. VI, č. 23–24, s. 70, Česká republika.
   • Gajdoš, R. 2011. ObraSKov. In Ateliér. roč. 24, č. 19, s. 5, Česká republika.
   • Gajdoš, R. 2008. Farby Lucky / Barvy laky. In Ateliér. roč. 21, č. 7, s. 8, Česká republika.
   • Gajdoš, R. 2008. 5 hodín 30 minút. In Ateliér. roč. 21, č. 7, s. 8, Česká republika.
   • Gajdoš, R. 2007. Jenom money a text. In Ateliér. roč. 20, č. 14–15, 12. 7. 2007, s. 8, Česká republika.
   • Gajdoš, R. 2006. Dobrý pastier konceptu. In Ateliér. roč. 19, č. 12, Česká republika.
   • Gajdoš, R. 2006. Bľabot a boj. In Ateliér. roč. 19, č. 8, s. 5, Česká republika.

   Recenzie

   • Gajdoš, R. 2013. S bolesťou druhých pred očami. In Vlna. roč. XV., č. 55, s. 60–65.
   • Gajdoš, R. 2013. Warts and all. In Vlna. roč. X., č. 35, s. 110.
   • Gajdoš, R. 2010. Branislav Malík: The Mediamorphosis of the World. Philosophical, Anthropological and Political Aspects of Contemporary Media. In Journal of Pedagogy. vol. 1, no. 2, p. 146–148. ISSN 1338­‑1563.
   • Gajdoš, R. 2009. Ján Baláž: NOV 650. In Vlna, roč. X., č. 35, s. 110.

   Poznámka: Na tejto časti stránky sa momentálne pracuje…

   Prosím, zvoľte kartu.