Dátum: 19. 5. 2015, pred niekoľkými rokmi

Vernisáž: 22. mája 2015 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: 22. mája – 27. júna 2015
Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky
Kurátor výstavy: Roman Gajdoš

obrázok

obrázok

Tlačová správa

Dielo Blažeja Baláža je širšej verejnosti známe skôr vďaka postkonceptuálnym pozíciám, ktoré tento autor systematicky rozvíja od 90. rokov. Názov výstavného projektu Private/Public odkazuje k úzkemu prepojeniu autorovho osobného života so životom verejným a predstavuje výber z jeho aktivít za posledných dvadsať rokov, pre ktoré je charakteristické opustenie galerijného rámca. Aktivistické, ekologické a politické práce nie sú však podmienené aktuálnymi umeleckými trendmi, ale predstavujú v autorovej tvorbe prirodzenú tendenciu, ktorá bola prítomná už v jeho predchádzajúcom diele.

Sociálna angažovanosť, ekoaktivizmus a artivizmus sa najkomplexnejšie prekrývajú v permanentnej akcii Moja cesta (1993 – doteraz), ktorej povahu v 90­‑tych rokoch vymedzil ostrý spor o ne/vybudovanie supermarketu, úspešnom „vybojovaní“ tohto zápasu a následnom pretvorení časti sídliska na (dnes už husto porastený) park. Performancie, akcie, eventy, fotografie, listy s ekologickým apelom, žiadosti a petície súvisiace so snahou o udržanie takto vzniknutého prírodného prostredia dokumentujú ucelený, neustále sa rozvíjajúci procesuálny charakter tohto diela. Tento etický obrat, postavený na fenoméne starostlivosti premosťuje a posúva doterajšiu autorovu tvorbu k radikálnym polohám, k priamej angažovanosti stierajúcej rozdiel medzi umením a sociálnou či politickou aktivitou.

V 90­‑tych rokoch sa uskutočnilo niekoľko akcií, ktoré sa z perspektívy sociálneho modu v Balážovej tvorbe javia dnes ako kľúčové. Ako jeden z hlavných podnetov zaznamenávame performanciu Artwart, ktorá sa uskutočnila na samostatnej autorovej výstave v Galérii Jána Koniarka v roku 1997, a v rámci ktorej sa po prvýkrát slovo Wart (ang. bradavica, ale aj war a art) objavuje.

Rovnako v tomto roku sa udiala organizačne asi najmasívnejšia akcia (s bratislavskou a trnavskou verziou) s názvom Skarabeus, ktorá pod Balážovým vedením a organizáciou predstavovala politickú manifestáciu proti zrušeniu Trnavskej univerzity a jej vyvrcholením bolo oficiálne odovzdanie otvoreného listu vtedajšiemu predsedovi vlády Vladimírovi Mečiarovi.

Ekoaktivistické prístupy prichádzajúce do stretu s politickou mocou majú zase svoje pokračovanie v performancii Zákony rastu (1999), kde ničenie mincí, zasadenie ich kovového prachu do zeme a následné polievanie odkazujú k ekonomickým tokom a ironicky k „rastu“ HDP.

Snaha o budovanie určitej formy spoločenstva, ktorú je dnes možné chápať aj ako odkaz k aktuálnym participatívnym tendenciám, je projektovaná do série akcií s názvom Koniarek Rock Stone, prebiehajúce medzi rokmi 1997 – 2002, ktoré popri svojej apelatívnej povahe mali priamy dosah na fungovanie Galérie Jána Koniarka v Trnave a zaslúžili sa nielen o prístavbu nového krídla galérie, ale aj o vybudovanie stálej expozície Koniarkových diel či jeho monografiu.

Moment odporu a inštitucionálnej kritiky paralelne pokračuje v koncepte rozposielania iniciačných listov, petícií, protestov a výziev, ktoré dokumentujú porevolučné, umeleckopolitické dianie na Slovensku. Pod názvom Wart preberá tento cyklus po roku 2000 na seba podobu autonómnej série konceptuálnych listov, ktoré zároveň slúžia na dokumentáciu súčasného spoločensko­‑politického diania. Každý „wart“ je samostatný list, protestsong obsahujúci nesúhlasné stanovisko voči postupom a rozhodnutiam zo strany ministerstiev, vyšších územných celkov a galérií s priloženým potvrdením o doporučenom odoslaní. Každý list má svoje označenie a poradové číslo v roku, v ktorom bol odoslaný, je verejným dokumentom a dôkazom autorovej snahy vytvárať na politické štruktúry tlak zo strany obyčajného občana.

  Roman Gajdoš

 


Blažej Baláž

Narodený: 29. 10. 1958 Nevoľné
Štúdium: 1977 – 83 VŠVU Bratislava

Samostatné výstavy – výber

2007 Texty 1988/2007, Košice, Východoslovenská galéria
  Texty 1988/2007, Žilina, Považská galéria
2009 Wartezeit, Wien, Slowakisches Institut (AT)
  Sucharatolest, Bratislava, Dom umenia
2011 Blažej Baláž: Konceptuálne texty, Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria P. M. Bohúňa
  Mária Balážová, Blažej Baláž: Post­‑Geo­‑Text, Berlin, Slowakisches Institut, (D)
2012 Einemu, Nitra, Nitrianska galéria
2013 Travesties, Nitra, Nitrianska galéria

Kolektívne výstavy – výber

2011 Sedmokrásky a klony, Bratislava, Slovenská národná galéria
  ObraSKov, Brno, Wannieck Gallery (CZ)
  VI. Nový zlínsky salon 2011, Zlín, Dům umění (CZ)
  1st International Biennial of Drawing and Graphic Arts, Györ, Városi Müvészeti Múzeum (H)
2012 International Drawing Competition, Wroclaw, Muzeum Architektury (PL)
2012 Krv, Bratislava, Slovenská národná galéria
2014 Neurčitý princíp, Bratislava, SVU Dostojevského rad
  IX. International Biennial of Drawing, Plzeň, Západočeské muzeum (CZ)
  15th International Triennial of Small Forms of Graphics, City Art Gallery Lodž (PL)
  Geo­‑Text, Košice, Východoslovenská galéria
  7th Rokycany Biennial in Graphic Arts, Museum of Dr. B. Horák, Rokycany (CZ)
2015 Here and Now, Műcsarnok, Budapest (HU)
  Ausgewählte Werke der Biennale der Zeichenkunst Pilsen 2014, Centrum Bavaria
  Bohemia, Schönsee (D)
  Close­‑Up, etc. Galerie, Praha (CZ)

Bibliografia

Roman Gajdoš (Mgr. MgA. PhD.)

Narodený: 12. 8. 1983
Štúdium: 2005 – 2010 doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte TU
  2005 – 2007 Fakulta výtvarných umění VUT, Brno, odbor – výtvarné umenie
  2001 – 2005 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava

Kurátorská činnosť

2014 Mária Balážová: Od poriadku k chaosu, Martin, Turčianska galéria v Martine
2013 Blažej Baláž: Travestie, Martin, Turčianska galéria v Martine
2013 Mária Balážová: Mužské a ženské obrazy, Nové Zámky, Galéria umenia Ernesta Zmetáka
2012 Blažej Baláž: Einemu, Nitra, Nitrianska galéria
2011 Sedem dotykov, Nitra, Nitrianska galéria, Bunker
2011 Lukáš Kijac a Katarína Krajčíriková: Permanent Blue, Bratislava, Cik Cak centrum
2011 Mária Balážová: Post­‑Geo, Liptovský Mikuláš, Centrum Kolomana Sokola – Galéria Petra Michala Bohúňa
2011 Blažej Baláž: Konceptuálny text, Liptovský Mikuláš, Galéria Petra Michala Bohúňa
2010 Zuzana Branišová: Dynastija, Nitra, Galéria mladých – Nitrianska galéria

Knižné publikácie, zborníky, periodiká

2015 Gajdoš, R. 2015. Súkromné vojny Blažeja Baláža. Praha : etc. Galerie
2014 Gajdoš, R. 2014. Rodinný album a potreba dialógu. In Rónaiová, V. a kol. 2014. Veronika Rónaiová – Úschovňa. Rimavská Sobota : Mestská galéria Rimavská Sobota, 201 s.
2013 Gajdoš, R. 2013. S bolesťou druhých pred očami. In Vlna, roč. XV., č. 55, s. 60–65
2013 Gajdoš, R. 2013. Warts and all. In Vlna, roč. X., č. 35, s. 110
2012 Gajdoš, R. 2011. ObraSKov. In Flashart, roč. VI, č. 23 – 24, s. 70
2012 Gajdoš, R. – Blažovský, J. 2012. Topografia neistoty. In Ištvánfyová, Z. – Reichwalderová, E. – Šperková, P. (eds.) 2012. Dimenzie postmodernej prózy. České Budějovice : Jihočeská univerzita, s. 25–32
2011 Gajdoš, R. 2011. ObraSKov. In Ateliér, roč. 24, č. 19, s. 5, Česká republika.
2010 Gajdoš, R. 2010. Branislav Malík: The Mediamorphosis of the World. Philosophical, Anthropological and Political Aspects of Contemporary Media. In Journal of Pedagogy, vol. 1, no. 2, p. 146–148.
2010 Gajdoš, R. 2010. Zuzana Branišová: Stav neprítomnosti. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 16 s.
2010 Gajdoš, R. 2010. Konceptuálny text/genéza a metamorfózy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis/VEDA, 129 s.