Dátum: 11. 6. 2019, pred piatimi rokmi

Katedra pedagogických štúdií 
Pedagogická fakulta TU v Trnave

Vás pozýva na vedecké kolokvium

Výchova charakteru – morálna reflexia – etická výchova

dňa 13. júna 2019 o 9:00 hod. 
v zasadačke dekana PdF TU v Trnave

 

Program:

9:00 – 9:10  
  Otvorenie kolokvia
   
9:10 – 9:40  
  O charaktere „charakteru“
  (doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.; Trnavská Univerzita v Trnave)
   
9:40 – 10:10  
  Kognitívne aspekty výchovy charakteru podľa Jubilee Centre for Character and Virtue
  (Ing. Miroslava Ďuranková, Kolégium Antona Neuwirtha)
   
10:10 – 10:30  
  prestávka na občerstvenie
   
10:30 – 11:00  
  Kognitívne zručnosti vo fáze reflexie hodnôt
  (doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
   
11:00 – 12:00  
  diskusia
   
12:00 – 13:00  
  obed
   
13:00 – 13:30  
  Výzvy a rozvojové možnosti pre prehĺbenie koncepcie etickej výchovy ako výchovy charakteru
  (Mgr. Martin Brestovanský, PhD., Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD.; Trnavská Univerzita v Trnave)
   
13:30 – 15:00  
  diskusia
   

Počas kolokvia bude zabezpečené občerstvenie. Tešíme sa na spoločné stretnutie!

 

Ciele a anotácia kolokvia

Od tzv. obratu k cnosti (aretaic turn) je možné badať nielen v etickej, ale aj v pedagogickej a školskej oblasti zdôrazňovanie rozvoja charakteru. V súčasnosti môžeme sledovať niekoľko významných centier, ktoré rozvíjajú koncept výchovy charakteru.

Z hľadiska výchovy je rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje výchovnú prax jednotlivých hnutí rozvoja charakteru, vymedzenie jeho základných etických východísk, resp. usporiadanie kľúčových aspektov rozvoja charakteru: racionality, vôle, cítenia, konania. Tu možno sledovať najmä líniu zdôrazňujúcu kognitívne aspekty morality, nadväzujúcu tak na kantovskú etiku a na strane druhej líniu odvolávajúcu sa na tradíciu etiky cnosti v jej antickej, prípadne scholastickej podobe.

V takomto širšom kontexte je cieľom kolokvia tematizovať práve význam racionality, resp. morálnej reflexie v rozvoji charakteru, čiže v nadobúdaní cnosti. Ide o špecifikovanie kognitívnych procesov ako napr. poznávanie, uvažovanie, myslenie a pod. v dynamike dobrého konania. Našou ambíciou je spoločné a dialogické odhaľovanie rôznych aspektov vymedzenej témy a ich interdisciplinárne prepájanie (filozofia, pedagogika, psychológia). Otázky, na ktoré by sme chceli spoločne hľadať odpovede, budú nasledovné:

  • Aké má postavenie morálna reflexia v rozvíjaní charakteru?
  • Aké sú súvislosti medzi kognitívnymi, racionálnymi procesmi rozpoznávania dobra a rozvojom charakteru?
  • Aké kroky tvoria/mali by tvoriť proces morálnej reflexie, aby bola súčasťou rozvoja charakteru, resp. rozvoja cnosti?
  • Ako spolu súvisí cnosť rozvážnosti a morálna reflexia?
  • Možno z hľadiska rozvíjania charakteru hovoriť o špecifických požiadavkách na morálnu reflexiu, prípadne o jej špecifických úrovniach?
  • Ako do teórie morálnej reflexie vstupuje prax a realita etickej výchovy na školách, vrátane motivačných, vývinových a sociálno­‑dynamických aspektov?
  • Aké výzvy a rozvojové možnosti má v tomto smere koncepcia etickej výchovy?
  • Ako možno sformulovať operačnú definíciu pojmu charakter pre spresnenie cieľov v programe etickej výchovy?

 

Významným cieľom kolokvia je „problematizovanie“ témy vzťahu medzi morálnou reflexiou, resp. racionálno­‑kognitívnymi aspektmi morálneho konania a formovaním cnosti. Chceme vytvoriť priestor na to, aby otázky kolokvia mohli zaznieť v rôznych kontextoch a z rôznych uhlov pohľadu. Týmto chceme umožniť tvorivý a hľadajúci dialóg, v ktorom jednotlivé otázky budú položené v ich problematickosti a naliehavosti.

 

Vedecké kolokvium je súčasťou riešenia projektu Vega 1/0056/19: Morálna reflexia ako primárny komponent výchovy charakteru v podmienkach realizácie predmetu etická výchova. Moral Reflection as a Primary Component of Character Education under Conditions of Implementation of the School Subject Ethical Education.