Dátum: 15. 1. 2019, pred piatimi rokmi

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

     
obrázok obrázok obrázok
     

Vás pozývajú na deviaty ročník študentskej vedeckej konferencie

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky 
v konceptoch dizertačných prác doktorandov

 

dňa 1. februára 2019

v priestoroch

Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na deviaty ročník vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v pedagogike a príbuzných vedách. Cieľom konferencie je oboznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác a poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom k ich výskumu.

Minulý, ôsmy, ročník konferencie bol zameraný na rozmanité problémy výchovy a vzdelávania, ktoré vo svojich príspevkoch prezentovali doktorandi z univerzít na Slovensku, v Česku a Poľsku. Vystúpenia aktívnych účastníkov boli zavŕšené odbornou diskusiou, podnetmi a cennými pripomienkami zo strany prítomných vedeckých kapacít v oblasti pedagogického výskumu, ktoré majú nenahraditeľný prínos v príprave doktoranda na obhajobu dizertačného projektu či dizertačnej práce. Z konferencie zároveň vyšiel recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2018 v elektronickej podobe. Podobný výstup bude nasledovať aj tentoraz.

V tomto ročníku ponúkame rovnakú možnosť pre doktorandov 1., 2. a 3. ročníka štúdia rozmanitých univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorých dizertačné práce sa dotýkajú problémov výchovy a vzdelávania.

Súčasťou konferencie budú dve plenárne vystúpenia odborníkov zamerané na výskumy z oblasti inkluzívnej edukácie: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. a prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. Súčasťou programu bude aj prezentácia monografií PhDr. Ivany Šuhajdovej, PhD.

Touto cestou odporúčame všetkým zúčastneným doktorandom, aby včas informovali svojich školiteľov a prizvali ich k účasti na konferencii, pretože ich diskusia k prezentovaným témam kvalitatívne posunie odbornú úroveň stretnutia.

 

Vedeckí garanti konferencie

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. 
doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. 
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. 
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

Organizačný výbor konferencie

Mgr. et Mgr. Jana Blusková 
Mgr. Adriána Pagáčová

 

Organizačné pokyny

 

Konferenčný poplatok a realizácia platby

Aktívny účastník: 15 € (organizačné náklady, občerstvenie, vydanie zborníka)
Pasívny účastník: 7 € (organizačné náklady, občerstvenie)
   
Údaje platby: IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
  SWIFT: SUBASKBX
Adresa peňažného ústavu: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90  Bratislava, Slovakia
Variabilný symbol: 1020080213 (variabilný symbol je povinný údaj)
  Do správy pre príjemcu prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka.
Úplná adresa príjemcu: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava
  Pri registrácii požadujeme predloženie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku.

 

Dôležité termíny

20. 1. 2019 zaslanie návratky e‑mailom adresa elektronickej pošty
20. 1. 2019 zaplatenie poplatku na účet
01. 2. 2019 konanie konferencie v čase od 9:00 h
28. 2. 2019 zaslanie finálnej verzie príspevku e‑mailom na adresa elektronickej pošty

 

Predbežný program konferencie 1. februára 2019

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:15 Otvorenie konferencie s úvodným slovom prof. PaedDr. René Bílika, CSc. a prof. PhDr. Ing. Blanky Kudláčovej, PhD. (Aula PdF TU)
09:15 – 09:45 Prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (PdF MUNI Brno) – Zkoumání inkluze ve škole – perspektivy spolupráce (Aula PdF TU)
09:45 – 10:15 Prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. (PdF TU) – Neinkluzívna edukácia (Aula PdF TU)
10:15 – 10:35 Diskusia
10:35 – 11:00 Prestávka
11:00 – 11:30 Prezentácia nových publikácií s diskusiou: 
Šuhajdová, I. 2018. Ľudský faktor – kľúčová podmienka inklúzie? Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. 100 s. 
Lechta, V., Šuhajdová, I. (eds.). 2018. Koncept inkluzívnej edukácie v sociálno­‑pedagogických bádaniach. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. 208 s. (Aula PdF TU)
11:30 – 12:30 Obed
12:30 – 16:00 Rokovanie v sekciách
16:00 Závery, ukončenie konferencie

 

Referáty doktorandov

Požadovaná je prezentácia v PowerPointe (max. 10 snímok, min. veľkosť písma 24) v trvaní max. 10 minút a následná diskusia s prítomnými školiteľmi k referátu, tiež v trvaní max. 10 minút. Referát doktoranda je potrebné transformovať aj do podoby príspevku, ktorý bude publikovaný v recenzovanom zborníku. Počet referujúcich je limitovaný, uprednostníme skôr prihlásených doktorandov.


Pokyny na spracovanie príspevku

Rozsah príspevku min. 3, max. 8 strán. Okraje 2,5 cm bez zarovnávania pravého okraja, bez posúvania ľavého okraja odsekov, obrázky a tabuľky označiť a očíslovať.

Názov príspevku (Times New Roman, 14 pt, všetky písmená veľké, tučné, jednoduché riadkovanie).

Meno a priezvisko bez titulov (Times New Roman, 12 pt, normálne, jednoduché riadkovanie).

Abstrakt (max. 10 riadkov, Times New Roman, 12 pt, normálne, jednoduché riadkovanie).

Text príspevku (Times New Roman, 12 pt, normálne, jednoduché riadkovanie).

Forma citovania – norma ISO 690, citácie v texte (autor, rok vydania, prípadne strana). Nepoužívajte odkazy pod čiarou a iné spôsoby.

Literatúra – vzor:

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. 2010. Inkluzívní vzdělávání. Praha : Grada, 217 s. ISBN 978­‑80­‑247­‑3070­‑7.

Autor: titul, meno a priezvisko, adresa pracoviska, e‑mailový kontakt.

 


obrázok