Dátum: 4. 5. 2018, pred niekoľkými rokmi

Pozvánka

na vedecké kolokvium

Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku 
od obdobia normalizácie po pád komunizmu

 

ktoré je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0038/17 
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie 
na Slovensku v rokoch 1945 až 1989

 

Čas konania: 11. 5. 2018 (piatok) o 9.00 hod.
Miesto konania: zasadacia miestnosť dekana PdF TU v Trnave, Priemyselná 4, 2. poschodie
 
Ciele kolokvia:
 
  1. Reflexia pedagogického myslenia, školstva, vzdelávania a výchovy na Slovensku v druhej etape obdobia socializmu, počnúc obdobím normalizácie a končiac pádom totalitného režimu (1969 – 1989). Politické uvoľnenie v 60. rokoch, ktoré vyvrcholilo obdobím tzv. Pražskej jari, bolo násilne zastavené príchodom vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968, čo je zároveň začiatok obdobia tzv. normalizácie, ktorej cieľom bolo zastavenie demokratizačných procesov a návrat k represívnemu komunistickému režimu. Názov normalizácia pochádza z moskovského protokolu, po ktorom bolo vydané Poučenie z krízového vývoja v strane a v spoločnosti (1970). V duchu záverov 14. zjazdu KSČ v máji 1971, boli na plenárnom rokovaní ÚV KSČ v júli 1973 prerokované otázky socialistickej výchovy mladej generácie a jej príprava na život a prácu v socialistickej spoločnosti a prijatý dokument Vývoj, súčasný stav a ďalšie úlohy čs. školstva. V tomto období bol vydaný len jeden školský zákon a to v r. 1978. Normalizácia ovplyvnila spoločnosť v 70. rokoch, až pokým neprišlo k určitému uvoľneniu v 80. rokoch, ktoré bolo spôsobené vplyvom sovietskej politiky.
  2. Špecifikácia a profilácia štruktúry kolektívnej monografie s názvom Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 ako kľúčového výstupu projektu. Personálne zabezpečenie a určenie rámcového časového harmonogramu prác na monografii.

 

Z kolokvia bude publikovaný zborník s názvom Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu.

Prihlášku treba zaslať do 31. marca 2018 e‑mailom: GDPR. Podrobná pozvánka s programom kolokvia a pokynmi na písanie príspevku vám bude zaslaná v priebehu apríla.

Trnava, 26. január 2018 S prianím tvorivých inšpirácií,
  prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 
vedúca projektu

  • ikonaProgram 287,05 kB (280,32 KiB), 4. 5. 2018
  • ikonaPrihláška 17,00 kB (16,60 KiB), 4. 5. 2018