Dátum: 15. 3. 2018, pred niekoľkými rokmi

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta TU v Trnave

Pozývame vás na vedecký seminár 
Výskumné rámce mravnej výchovy, 
ktorý sa uskutoční dňa 22. 3. 2018 o 13:00 
v zasadacej miestnosti dekana PdF TU v Trnave

 

Program:

(13:00 – 13:30) Self­‑Transcendence and Prosociality
  prezentácia monografie M. Dojčára (Peter Lang Publisher, 2017)
  doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
  prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
(13:30 – 14:00) Shaping moral and ethical competence in school conditions.
  Herbart and beyond
  prednáška zahraničného hosťa s diskusiou
  prof. Dr. Dariusz Stępkowski (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)
(14:00 – 15:00) Analýza videosekvencií: očakávania vo výskume vs. realita praxe 
vo vyučovaní etickej výchovy
  prezentácia výskumných zistení s diskusiou
  Mgr. Martin Brestovanský, PhD. et al.

 

Pripravené bude občerstvenie ducha i tela. 
Tešíme sa na stretnutie!

 

obrázok

 

Seminár je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0557/16: Verifikácia základnej orientácie na koncept prosociálnosti v etickej výchove so zreteľom na vývinové štádiá populácie nižšieho sekundárneho vzdelávania.