Dátum: 21. 2. 2018, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 25. 3. 2018, pred niekoľkými rokmi

Medzináboženský dialóg a migračná kríza 

medzinárodná vedecká konferencia

 

Termín 12. apríl 2018

 

Miesto Aula Trnavskej univerzity Pazmaneum 
Univerzitné námestie 1, Trnava

 

Anotácia

Cieľom konferencie je preskúmať možnosti uplatnenia dialogickej stratégie sociálnej interakcie a dialogickej formy komunikácie pri riešení súčasnej migračnej krízy a reflektovať úlohu cirkví a náboženských spoločností pri facilitácii výziev, ktoré súčasný migračný pohyb prináša, ako sú rôzne podoby xenofóbie, religiofóbia, kríza hodnôt, alebo integrácia migrantov.

Záštitu nad konferenciou prevzali prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave a prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

 

Organizátori

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
Fórum náboženstiev sveta Slovensko

 

Vedecký výbor

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
Dr. h. c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. 
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. 
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. 
doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th. 
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
Mgr. Lucia Grešková, PhD.

 

Organizačný výbor

Mgr. et Mgr. Jana Blusková 
Mgr. et Bc. Marianna Kocáková 
Mgr. Adriána Pagáčová 
Mgr. Dominika Tlučková

 

Program konferencie

 

Otvorenie

9:00 – 9:30

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

JUDr. Ján Juran 
riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR

Ivana Kubalová & Petra Jurenová 
spevácky recitál

 

Hlavný rečník

9:30 – 10:00

Dr. h. c. Ing. Ján Figeľ, PhD. 
Osobitný vyslanec EU pre náboženskú slobodu vo svete 
Náboženská sloboda, migrácia a dialóg – predpoklady spravodlivosti a mieru vo svete

 

Prestávka

10:00 – 10:15

 

Predpoludňajší blok

10:15 – 12:30

Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, SR 
Migranti ako bezpečnostná hrozba – fakt alebo konštrukcia?

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, SR 
Skúsenosti z výskumu medzináboženského dialógu z pohľadu sýrskych migrantov zo záchytného tábora v gréckej Alexandrii

ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. 
Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Péče o migrující rodiny v apoštolské exhortaci Amoris laetitia papeže Františka

Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. 
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, SR 
K problematike edukácie v kontextoch integrácie imigrantov v Európe

PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. 
Fakulta přírodovědně­‑humanitní a pedagogická TUL, ČR 
Využitie liečivých príbehov v interkultúrnej výchove

 

Obed

12:30 – 14:00

 

Popoludňajší blok

14:00 – 16:00

Panelová diskusia zástupcov cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich v SR / Moderuje Mário Nicolini

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. / Rímskokatolícka cirkev 
Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo / Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
Mgr. Daniel Pastirčák / Cirkev bratská 
Ing. Igor Rintel / Ústredný zväz židovských náboženských obcí 
Mohamad Safwan Hasna / Islamská nadácia

 

Ukončenie

16:00

 

Kontakt

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. / adresa elektronickej pošty

 

obrázok    obrázok    obrázok    obrázok obrázok