Dátum: 4. 11. 2017, pred niekoľkými rokmi

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave spolu s ďalšími inštitúciami a organizáciami z Európy (Chorvátsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia) ukončila trojročný medzinárodný projekt RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (Resources for Inclusion, Diversity and Equality).

obrázok

Jeho výsledkom je päť konkrétnych príručiek na rozvíjanie tejto témy v oblasti práce s mládežou. Mnohé z nich sú využiteľné aj v školskom formálnom vzdelávaní. Príručky sú voľne dostupné na stránke projektu a venujú sa nasledujúcim témam a oblastiam:

Námety na prácu s mladými ľuďmi

Publikácia obsahuje praktické námety (metodické listy) na stretnutia s mladými ľuďmi v kontexte neformálneho vzdelávania. Venuje sa desiatim témam z oblasti inklúzie, rôznorodosti a rovnosti ako napríklad radikalizácia a extrémizmus, zdravie a zdravotné postihnutie, geografické vyčlenenie vo vidieckych oblastiach, sociálne znevýhodnenie v dôsledku nezamestnanosti a začlenenie na trhu práce, náboženská rôznorodosť, hranice v nás a ďalšie. Okrem praktických námetov na aktivity s mladými ľuďmi obsahuje každá téma aj základnú teoretickú orientáciu v určenej oblasti a námety na vyhodnotenie stretnutia.

Školenie pre pracovníkov s mládežou

Konkrétny plán troch školiacich stretnutí pre pracovníkov s mládežou je zameraný na reflexiu a pochopenie toho, ako môžu byť princípy inklúzie, rôznorodosti a rovnosti uplatňované v praxi, na pochopenie toho, že každý môže mať iný názor, ale dôležitá je vôľa spolupracovať. Inklúzia, rovnosť a rôznorodosť môžu byť citlivou témou a tento manuál umožňuje preskúmať individuálne prístupy, hodnoty a vieru v bezpečné a spravodlivé prostredie, v súlade s legislatívou a špecifikami danej krajiny.

Príklady dobrej praxe

Príručka predkladá súbor 15 príkladov dobrej praxe v práci s mládežou v oblasti podpory inklúzie, rôznorodosti a rovnosti z piatich krajín zapojených do projektu. Slovensko reprezentujú tri organizácie. Príručka ponúka informácie o práci jednotlivých organizácií a o projektoch a programoch, v ktorých sa organizácie usilujú rozvíjať inkluzívne prístupy. Nevyhýba sa však ani opisom problémov a hraníc, ktoré vedúci pracovníci v jednotlivých organizáciách identifikovali, aby ostatným dali reálny obraz o náročnosti aj kráse inklúzie.

Princípy a prístupy v inklúzii

Štúdia prináša vhľad do problematiky inklúzie, rôznorodosti a rovnosti vo všeobecnosti a v špecifikách situácií jednotlivých krajín, ktoré sa projektu zúčastnili. Venuje sa historicko­‑filozofickým východiskám inklúzie, rozdielom v nazeraní na problematiku naprieč Európou, rozdielom v legislatíve a aktuálnemu stavu uplatňovania v praxi v práci s mládežou. Vychádza pritom zo štúdia odborných dokumentov a z individuálnych a skupinových rozhovorov s vedúcimi odborníkmi v dotknutých krajinách a pracovníkmi s mládežou z praxe. Je vhodným východiskom na zorientovanie sa v tejto problematike a oboznámením sa s ňou.

Univerzitný študijný predmet

Cieľom tohto dokumentu je pomôcť lektorom na univerzitách vytvoriť vlastný sylabus (resp. kurz), ktorý bude zahŕňať všetky podstatné témy dotýkajúce sa problematiky inklúzie, rôznorodosti a rovnosti v práci s mládežou. Návrh sylabu obsahuje dvanásť týždňov odporúčaných obsahov s vhodnými cieľmi a úlohami k jednotlivým témam, odporúčanou literatúrou a spôsobmi, ktoré môžu pomôcť študentovi aplikovať vlastné učenie sa do praxe v rámci špecifického kontextu jeho krajiny, ale aj výchovnej oblasti práce s mládežou.

 

Všetky uvedené zdroje na podporu inklúzie, rôznorodosti a rovnosti v práci s mládežou sú dostupné na stránke projektu RIDE v časti TOOLBOX v slovenčine a ďalších jazykoch krajín, ktoré sa na projekte zúčastnili: http://rideproject.​eu/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 
 Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie – Program Erasmus+. 
Zmluvný grant č. 2015­‑2­‑UK01­‑KA205­‑014061.