Dátum: 19. 9. 2017, pred niekoľkými rokmi

obrázok

obrázok

Inkluzívna práca s mládežou 
program workshopu

Aktivita Predpokladané trvanie
Predstavenie projektu RIDE
Privítanie účastníkov, organizačné informácie 10
Úvod do problematiky: inkluzívna práca s mládežou 
(Peter Lenčo)
15
Predstavenie projektu RIDE: 
(Martin Brestovanský)
25
  • ciele projektu,
  • partneri,
  • výstupy:
  • publikácia Inklúzia, rôznorodosť a rovnosť v práci s mládežou: princípy a prístupy,
  • publikácia RIDE: príklady dobrej praxe,
  • databáza on‑line metodík,
  • publikácia RIDE: zdroje pre prax (metodiky),
  • publikácia RIDE: tréning pre pracovníkov s mládežou,
  • námet sylabu pre študijný predmet inklúzia v práci s mládežou.
Diskusia, zodpovedanie otázok 20
Coffee break 15
Praktické aktivity
Ukážka metodiky práce s mládežou 
(Kristína Liberčanová)
45
Ukážka tréningu pre pracovníkov s mládežou 
(Martin Brestovanský)
Zhodnotenie prínosu účastníkmi, diskusia, záver 45