Dátum: 3. 7. 2016, pred niekoľkými rokmi

Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola hlavným organizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie „migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska perspektíva“, ktorá sa uskutočnila na pôde Trnavskej univerzity dňa 2. mája 2016. Cieľom konferencie bolo diskutovať o súčasnom migračnom pohybe v Európe z interdisciplinárnej perspektívy prednostne ako o (medzi)náboženskom a (inter)kultúrnom probléme a reflektovať európsku historickú skúsenosť s migráciou a špecificky európske prístupy k migrácii na báze širokej platformy rôznych akademických disciplín, štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií.

Na organizácii podujatia sa podieľali viaceré akademické a štátne inštitúcie – Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach a Katolícka univerzita Petra Pázmaňa v Budapešti.

Záštitu nad konferenciou prevzali Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave a prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Na konferencii vystúpili viacerí zahraniční účastníci. V predpoludňajšom bloku boli hlavným zahraničným rečníkmi Prof. Dr. Adrian Loretan z univerzity v Lucerne, ktorý preniesol prednášku na tému „must violations of women’s rights by religions be tolerated?“ a Prof. Dr. Balázs Mezei z Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa v Budapešti, ktorý prednášal na tému „the crisis of migration – diagnosis, solutions, implications“. V popoludňajšom bloku vystúpila Jolande Ditewig zo stredoeurópskeho zastúpenia UNHCR so svojím referátom na tému „UNHCR’s perspective on migration“.

Z domácich účastníkov v rámci predpoludňajšieho programu vystúpili PhDr. Silvia Puteková, PhD., a PhDr. Oľga Kabátová, PhD., z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré referovali na tému „pravda a mýty o zdraví migrantov do EU“. Mgr. Alena Chudžíková, MSc., z Centra pre výskum etnicity a kultúry predstavila fenomén náboženskej slobody v kontexte narastajúcej migrácie. Medzinárodnú organizáciu pre migráciu zastupovala Adriana Weissová, ktorá účastníkov konferencie oboznámila s úlohou Medzinárodnej organizácie pre migráciu pri presídľovacích programoch. Predpoludňajšie rokovanie uzatvoril prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., z Prešovskej univerzity v Prešove svojím príspevkom na tému „migrácia a nádej – o spoločnom menovateľovi ľudskej (ko)existencie“.

Spoločným menovateľom popoludňajšieho rokovania boli reálne skúsenosti s migrantami a utečencami takpovediac z prvej ruky. Anton Frič hovoril o dôvodoch exodu kresťanov z Iraku a ich situácii v utečeneckých táboroch v Irackom Kurdistane. Daniel Kaba, B.Th., LL.M., predstavil pôsobenie mimovládnej organizácie ADRA na Balkáne. Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Ing. Radovan Gumulák referoval o integrácii osôb s medzinárodnou ochranou na Slovensku. Michaela Pobudová, MA, doplnila problematiku integrácie osôb s medzinárodnou ochranou na Slovensku o skúsenosti z dobrovoľníckej iniciatívy Kto pomôže.

V záverečnej časti konferenčného rokovania prezentoval historický pohľad na problematiku migrácií Mgr. Kamil Sládek z Centra pre európsku politiku vo svojom príspevku nazvanom „dejiny migrácií na území dnešného Slovenska“. Teologický pohľad na tému migrácií zaznel v referáte Dr. Williama McConkieho „the Latter­‑day saints response to the European migration crisis“.

Stretnutie predstaviteľov akademickej obce, štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií okolo „horúcej“ témy migrácie sa ukázalo ako prínosné, keďže vytvorilo priestor na dialóg perspektív a výmenu skúseností s problematikou, ktorá rezonuje v súčasnom európskom spoločenskom dianí a dožaduje sa komplexnej odpovede.

  Martin Dojčár