Dátum: 22. 4. 2016, pred niekoľkými rokmi

Dňa 5. 2. 2016 sa v priestoroch Pedagogickej Fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila v poradí už 6. študentská konferencia s medzinárodnou účasťou na tému: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

Na konferencii sa organizačne podieľali doktorandi z domácej Katedry pedagogických štúdií a z Katedry školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vedeckými garantmi konferencie boli profesori a docenti z katedry pedagogických štúdií.

Po oficiálnom otvorení doktorandskej konferencie, úvodných slovách dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, prorektorky Trnavskej univerzity pre vzdelávanie a gestora konferencie, nasledovali plenárne prednášky dvoch pozvaných hostí. Ako prvý vystúpil prof. Peter Zajac s príspevkom Ako sa stať vedcom? a druhým hosťom v programe bola prof. Blanka Kudláčová s príspevkom na tému: Je výchova ešte potrebná?

Po plenárnych prednáškach nasledovali vystúpenia účinkujúcich doktorandov, rozdelených do štyroch sekcií. Konferencie sa zúčastnili doktorandi z Poľska, Čiech i Slovenska – z Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice, Ružomberka či Košíc a predniesli svoje príspevky na rozličné pedagogické témy. Po každom príspevku bol poskytnutý priestor na diskusiu prísediacich nielen vedcov a pedagogických odborníkov, ale aj ostatých doktorandov.

Po plodných a pre všetkých aktívnych účastníkov prínosných diskusiách, v závere druhého a zároveň posledného bloku nasledovalo záverečné slovo gestora konferencie – doc. Andreja Rajského, ktorý v mene celej katedry srdečne a s úctou poďakoval aktívnym i pasívnym účastníkom, pozvaným hosťom aj organizátorom konferencie a príjemným slovom a povzbudením pre doktorandov ukončil v poradí už 6. doktorandskú konferenciu pedagogickej fakulty TU.

Terézia Kaššovicová