Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.

profilová fotografia

  Pozícia: študijný po­rad­ca pre štu­dij­né pro­gra­my v kombinácii s etickou výchovou
  študijný po­rad­ca pre štu­dij­né pro­gra­my v kombinácii s výchovou k občianstvu
  Miestnosť: 619
  Klapka: 555
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2008, Mgr., Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor katolícka teológia

Oblasti pedagogickej činnosti

  • filozofia výchovy (semináre Bc.).

Výber z publikačnej činnosti

  • Wiesenganger, Marek: Cesty zrenia in Cesty zrenia : život online : Chlapci / Kolektív autorov; zodpovedná redaktorka Anastázia Strečková. 1. vyd. Bratislava : Domka­‑združenie saleziánskej mládeže, 2009. ISBN 978­‑80­‑89405­‑21­‑3. S. 1–103.

Výber z účasti na riešení projektov

  • VEGA č. 1/0106/20 Sloboda vs. nesloboda vo vzdelávaní a výchove na Slovensku v období rokov 1948 – 1989 / VEGA No. 1/0106/20 Freedom versus Unfreedom in Education in Slovakia in 1948 – 1989, hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., riešiteľský tím: Šuhajdová, Rajský, Bizová, Wiesenganger, Gubricová, Liberčanová, Blusková, Jakabčin, obdobie riešenia: 2020 – 2023.
  • VEGA č. 1/0452/08: Filozoficko­‑antropologické východiská pedagogického myslenia v európskej tradícii a kultúre, spoluriešiteľ, hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., obdobie riešenia: 2008 – 2010.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.