Dátum: 18. 9. 2018, pred niekoľkými rokmi

Katedra pedagogických štúdií 
Pedagogická fakulta TU v Trnave

Vás pozýva na vedecký seminár

Cnosť – prosociálnosť – výchova

dňa 27. septembra 2018 o 13.00 hod. 
v zasadacej miestnosti dekana PdF TU v Trnave

 

Program: 
 

13:00 – 13:30  
  Pedagogy of Difference. Are Virtues Enough for Living in a Society?
 
  • prednáška hosťa s diskusiou
  prof. Piotr Kostilo (University of Kazimierz Wielki, Bydgoszcz, Poland)
   
13:30 – 14:00  
  Výchovné výzvy spojené s konceptom cnosti Tomáša Akvinského
 
  • prednáška hosťa s diskusiou
  doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

 

obrázok

14:00 – 14:30  
  Pomoc druhému na ceste cnosti. 
K filozoficko­‑etickým aspektom 
prosociálnosti
 
(Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018)
 
  • prezentácia knihy kolektívu autorov
  doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., 
Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.
(zostavovatelia) 
doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. (recenzentka)

 
  
  
  
  

Počas seminára bude zabezpečené občerstvenie. 
Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Seminár je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0557/16.