Dátum: 8. 3. 2017, pred niekoľkými rokmi

Dňa 3. februára 2017 sa na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konal 7. ročník doktorandskej konferencie Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov.

Konferenciu otvoril prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Po úvodnom príhovore nasledovali dve plenárne pozvané prednášky – ako je tradíciou, jedna od zahraničného a jedna od domáceho prednášateľa. S témou Premeny školy a učiteľskej profesie ako výzvy pre výskum vystúpil doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. z Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Po zaujímavej prednáške nasledovala bohatá diskusia, ktorú bohužiaľ limitoval čas druhej plenárnej prednášky, od domáceho odborníka, doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Doc. Kaščák sa vo svojej prednáške zameral na novú akademickú kultúru v pedagogických vedách a pozíciu mladých vysokoškolských učiteľov, čím opäť podnietil otvorenú diskusiu.

Po plenárnych prednáškach a obedňajšej prestávke sa doktorandi rozčlenili do troch sekcií podľa súvzťažnosti k jednotlivým oblastiam. Celkovo sa doktorandskej konferencie zúčastnilo 19 aktívnych doktorandov zo Slovenska, Česka a Poľska. Účastníci sa venovali témam z oblasti andragogiky, geragogiky, predškolskej pedagogiky, výtvarného a hudobného umenia, špeciálnej pedagogiky, sociológie, náhradnej rodinnej výchovy či teológie. Vo svojich príspevkoch predstavili predbežnú štruktúru a zameranie svojich dizertačných prác, v niektorých prípadoch aj navrhovanú metodológiu skúmania. Zvolený formát doktorandskej konferencie je zameraný na predbežné „oponovanie“, resp. kritické zhodnotenie jednotlivých projektov, čo vytvára priestor na podnetnú diskusiu po každom príspevku.

Aj 7. ročník doktorandskej konferencia možno zhodnotiť ako úspešný, jednak vďaka pomerne slušnému počtu do doktorandov, a tiež pedagógov pedagogickej fakulty, ktorí svojimi otázkami, pripomienkami inšpirovali doktorandov ku skvalitneniu ich projektov doktorandských prác a tiež motivovali do ďalšej vedeckej a výskumnej činnosti. Z príspevkov bude publikovaný recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2017, rovnako ako konferencia – siedmy v poradí.

V závere treba poďakovať najmä doc. PhDr. Andrejovi Rajskému, prodekanovi pre vedu a výskum na Pedagogickej fakulte TU v Trnave, ktorý tento úspešný formát konferencie myšlienkovo a koncepčne usmerňuje od jej prvého ročníka. Tiež tímu odborných asistentov a doktorandov z Katedry pedagogických štúdií za organizačné zabezpečenie podujatia.