Dátum: 6. 10. 2022, predminulý rok

Na pozvanie vedenia katedry nemeckého jazyka a literatúry navštívili dňa 4. 10. 2022 Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity zástupcovia nemeckého veľvyslanectva – Stefan Kruschke, kultúrny a tlačový atašé, a právny zástupca Janek Joosten.

Cieľom návštevy bolo nadviazanie spolupráce a oboznámenie sa s výučbou nemeckého jazyka na fakulte, resp. s náročným procesom prípravy učiteľov nemčiny pre potreby slovenských škôl. Vedenie Pedagogickej fakulty pripravilo pre tento deň prijatie pracovníkov veľvyslanectva u prodekana prof. PaedDr. Ondreja Kaščáka, PhD. a následne sa uskutočnilo stretnutie s pedagógmi katedry nemeckého jazyka a literatúry, kde v rámci diskusie oboznámili zástupcov nemeckého veľvyslanectva s prácou katedry, svojou pedagogickou a vedeckou činnosťou a rovnako aj novoakreditovaným študijným programom učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.

Na stretnutí sa zúčastnila okrem študentov aj cvičná učiteľka nemeckého jazyka na ZŠ Bottova Mgr. Monika Vaculíková, ktorá už roky organizuje praxe našich študentov. Stretnutie so zástupcami nemeckého veľvyslanectva, ktorého významnou súčasťou bola aj družná debata a stretnutie so študentmi germanistiky, ktorú viedla vedúca katedry nemeckého jazyka a literatúry prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

Na tomto stretnutí odznela v úvode prednáška „Sprachpolitik Deutschlands“ (Jazyková politika Nemecka), ktorú predniesol Stefan Kruschke, kultúrny a tlačový atašé. Následne prítomní študenti nadviazali na danú problematiku otázkami, ktoré kládli zástupcom veľvyslanectva, najmä otázky týkajúce sa školského systému v Nemecku a tiež sa zaujímali, aké podmienky sú vytvorené pre štúdium na nemeckých univerzitách a vysokých školách. Študenti svoje otázky smerovali aj na problematiku postavenia učiteľov a ich spoločenský status v rámci spoločnosti v Nemecku. Rovnako intenzívne zaujala študentov problematika kooperácie s nemeckými univerzitami, možnosti výmenných pobytov v rámci Erasmu, či letných vzdelávacích pobytov a budúce perspektívy v oblasti vzdelávania.

  doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. 
Katedra nemeckého jazyka a literatúry

 

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok