prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

blank space for profile photo

  Position: vedúca oddelenia informatiky
  Room: 423
  Extension: 532
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP

Education and Qualification Growth

Academic Degree: Ing. technická kybernetika – matematické stroje, EF SVŠT (STU) Bratislava, 1974
Scientific Degree: CSc., technická kybernetika, EF SVŠT (STU) Bratislava, 1982
The Scientific‑pedagogical Degree: doc., technická kybernetika, Vojenská akadémia – Brno, 1984
doc., teória vyučovania matematiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2000
prof., teória vyučovania matematiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003

Further Education

doplňujúce pedagogické štúdium, inžinierska pedagogika, 1974

Enumeration of Employments

 • Elektrotechnická fakulta SVŠT, Bratislava, asistent, odborný asistent, 1974 – 1981
 • Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš, odborný asistent, docent, 1981 – 1987
 • Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, docent, profesor, 1987 – 2005
 • Univerzita J. Selyeho, Komárno, profesor, 2004 – doteraz
 • Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, profesor (čiastočný úväzok), 2005 – 2015
 • Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, profesor (plný úväzok), 2015 – doteraz

Areas of Teaching

 • teória a prax vyučovania informatiky,
 • didaktika informatiky,
 • programovanie a algoritmy,
 • modelovanie a simulácia,
 • úvod do štúdia informatiky.
 
Length of Teaching Experience:
 
45 years
Management of Theses (ongoing / completed)
  Bachelor: 5/16
  Diploma: 4/37
  Dissertation: 7/8

Other Teaching Activities

Školiteľ doktorandského štúdia v študijných odboroch na UKF Nitra: 9.2.3 teória vyučovania informatiky, 75­‑56­‑9 technológia vzdelávania.

Radom, PL – Polytechnika Radomska – 1996, 2009.

Pécs, HU – University of Pécs – 1992, 2004.

Krakow, PL – Pedagogická akademia, 2002, 2010.

Kľuž, RO – Babes – Bólyai University – 2003, 2013.

Budapešť, HU – Eötvös Lorand University (ELTE) – 2006, 2008.

Eger, HU Károlya Eszterházy Colledge – 1998, 2006, 2007, 2010.

Szeged, HU – Szeged University, 2010.

Sopron, HU – West Hungary University, 2011.

Linz, AT – Kepler University, 2012, 2013, 2014.

Novi Sad, RS – University of Novi Sad, 2009, 2012.

Ľubľana, Slovinsko – University of Ljubljana, 2014.

Selected Publications

 • Štofová, Veronika: Analýza tlakovej odozvy likvorového systému človeka na počítači. Elektrotechnický obzor, 1983, roč. 72, č. 2, s. 107–110.
 • Štofová, Veronika: Automation of programmer’s knowledge testing. In Acta Mathematica & Informatica 1. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1992, s. 79–97.
 • Štofová, Veronika: Programový systém na sledovanie rizikových faktorov ischemickej choroby srdca. Lékař a technika, 1993, roč. 24, č. 4, s. 88–92.
 • Stoffová, Veronika: Počítač – univerzálny didaktický prostriedok. 1. vyd. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2004. 172 s. ISBN 80­‑8050­‑765­‑1.
 • Stoffová, Veronika a kol.: Informatika, informačné technológie a výpočtová technika. 1. vyd. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2001. 219 s. ISBN 80­‑8050­‑450­‑4.
 • Stoffa, Veronika: Modelling and simulation as a recognising method in the education, Educational Media International 40(2), 2004. Taylor and Francis, London.
 • Stoffa, Veronika: Az animáció szererepe az elektronikus tankönyvekben. (Úloha animácie v elektronických učebniciach). Információs társadalom 2008, VIII. évfolyam 3. szám, s. 113–125. ISSN 1587­‑8694.
 • Stoffová, Veronika: Az informatika alapjai II – A számítógépes hálózatok. (Základy informatiky II – Počítačové siete.) 1. vyd. Komárno : Univerzita J. Selyeho – Selye János Egyetem, 2010. 138 s. ISBN 978­‑80­‑89234­‑65­‑3.
 • Stoffa, Ján – Stoffová, Veronika: Terminológia – celoživotný údel každého edukátora. In Eruditio – Educatio, roč. 6, 2011, č. 1, s. 3–14. ISSN 1336­‑8893.
 • Stoffová, Veronika – Kis­‑Tóth, L. – Hauser, Z.: Laptop­‑based classroom instruction and personalized e‑learning environments In New Technologies in research, science and education. Editor Veronika Stoffová. 1. edition, Komárno : J. Selye Universtity Komárno, 2012, pp. 88–100. ISBN 978­‑80­‑8122­‑063­‑0.
 • Stoffová, Veronika: Algoritmy na precvičovanie zručností a na skúšanie a preverovanie vedomostí – Algorithms for training skills and knowledge testing. In New Technologies in research, science and education. Editor Veronika Stoffová. 1. edition, Komárno : J. Selye Universtity Komárno, 2012, pp. 179–194. ISBN 978­‑80­‑8122­‑063­‑0, p. 88–100.
 • Štofová, Veronika: A compartmental model of the dynamics of a cerebrospinal fluid system. Simulace systémů v biologii a v medicíně. Praha : ČSVTS, 1980, s. 138–144.
 • Štofová, Veronika: A general description of the p­‑V charakteristic of the CSF system. Simulation of systems in biology and medicine. Praha : ČSVTS, 1982, s. H11 – H15.
 • Štofová, Veronika: Analýza tlakovej odozvy likvorového systému človeka na počítači. Elektrotechnický obzor, 1983, roč. 72, č. 2, s. 107–110.
 • Štofová, Veronika: Programový systém na vyučovanie programovacieho jazyka FORTRAN. Zborník vedeckých prác. Liptovský Mikuláš : VVTŠ ČSSP, 1987, č. 1. S. 151–158.
 • Štofová, Veronika: Automation of programmer’s knowledge testing. In Acta Mathematica & Informatica 1. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1992, s. 79–97.
 • Štofová, Veronika: Programový systém na sledovanie rizikových faktorov ischemickej choroby srdca. Lékař a technika, 1993, roč. 24, č. 4, s. 88–92.
 • Stoffa, V. – Stoffa, V.: Sound in Multimedia application. First Central European International Multimedia and Virtual Reality Conference Veszprem : Veszprém University Press, 2004. S. 117–124. [Podiel 70 %]
 • Stoffa, V.: Controlled simulation and animation in computer presentations. In CompSysTech’05. Edit. B. Rachev, A. Smrikarov. Varna, Socrates – Erasmus, Europian thematic network for doctoral education in computing, acmbul, Bulgarian union of automation and informatics. 2005, s. IV.6–1 – IV.6–7. ISBN 954­‑9641­‑42­‑2.
 • Stoffa, Ján – Stoffová, Veronika: Knowledge testing by computers. In Pedagogiczno­‑psychologiczne ksytałczenie nauczycieli. Red. Elżbieta Sałata. Radom – Warszawa : Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, 2005. S. 234–238. [Podiel 50 %]
 • Stoffa, V. – Végh, L.: Guided animation of dynamic data structures. In Third Central European Multimedia and Virtual Reality Conference. Eger, Hungary, 2006, s. 175–179. ISBN 963­‑9495­‑89­‑1. [Podiel 70 %]

Selection of Participating in the Project

 • KEGA 010UJS­‑4/2014: Modelovanie, simulácia a animácia vo vzdelávaní, 2014 – 201?.
 • KEGA 004UJS­‑4/2011: Modelovanie a animačno­‑simulačné modely v elektronickom vzdelávaní, vedúci riešiteľ, 2011 – 201?.
 • KEGA 3/7519/09: Terminologická kultúra v oblasti elektronického vzdelávania, zástupca vedúceho riešiteľa, 2009 – 20??.
 • KEGA 3/6365/08: Elektronická podpora vyučovania programovania, vedúci riešiteľ, 2008 – 20??.
 • KEGA 012TTU­‑4/2018 Interaktívne animačno­‑simulačné modely vo vzdelávaní, TU v Trnave, zástupca vedúceho projektu, 2018 – 2021.
 • KEGA 015TTU­‑4/2018 Interaktivita v elektronických didaktických aplikáciách, TU v Trnave, člen riešiteľského kolektívu, 2018 – 2021.
 • VEGA 1/0242/03: Informačné technológie v edukácii (vedúci riešiteľ).
 • VEGA 1/0190/03: Informačné technológie vo vyučovaní cudzích jazykov (zástupca vedúceho).
 • VEGA 1/9174/02: Anglicko­‑slovenský a slovensko­‑anglický prekladový slovník technológie vzdelávania (zástupca vedúceho).
 • KEGA 3/0191/02: Informačné technológie v tvorbe a vo využívaní hyperštrukturálnych učebných textov a multimediálnych interaktívnych učebných pomôcok (vedúci riešiteľ).
 • CGA/5/2001: Tvorba systému modelujúceho činnosť učiteľa v edukačnom procese (zástupca vedúceho).
 • CGA/V/4/2001: Využívanie multimediálnych učebných pomôcok vo vyučovaní cudzích jazykov (vedúca).
 • CGA/V/112001: Tvorba multimediálnych učebných pomôcok na vyučovanie prírodovedných predmetov (vedúca).
 • CGA/V/3/2001: Tvorba multimediálnych učebných pomôcok na vyučovanie predmetov prírodovedného charakteru na ZŠ a SŠ (vedúca).
 • Rozvojový projekt MŠ: Multiprocesorový server pre paralelné spracovanie údajov – oblasť 5e – Vytváranie podmienok na zvyšovanie úrovne prípravy odborníkov v oblasti informatiky (zodpovedný riešiteľ).

Please, select one of informational tabs.