doc. Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.

blank space for profile photo

  Position: vysokoškolská učiteľka
  Room: 426
  Extension: 533
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP

Education and Qualification Growth

Academic Degree: Ing., mikroprocesorová technika, Petrohradská štátna elektrotechnická univerzita, 1982
PhD., technológia vzdelávania, UKF Nitra, 2001

Further Education

Vysokoškolská pedagogika, 1988.

Enumeration of Employments

 • Trnavská univerzita v Trnave, odborný asistent, sept. 2014 – dodnes
 • Výskumný ústav súdnej optiky – znalecká organizácia, Bratislava, vedúci odd. elektrotechniky, 2007 – dodnes
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav prírodných a informatických vied, odborný asistent, 2005 – 2013
 • Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Komárno, odborný asistent, sept. 2004 – aug. 2005
 • Corvinus University Budapest (čiastkový úväzok)
 • Budapest University of Technology and Economics (čiastkový úväzok), odborný asistent, 2002 – 2006
 • Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky, odborný asistent, 1995 – aug. 2003
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nové Zámky, učiteľ odborných predmetov, 1992 – 1995
 • Technická univerzita Košice, Elektrotechnická fakulta, Katedra počítačov a informatiky, odborný asistent, 1982 – 1992

Selected Publications

 • Pšenáková, Ildikó: A digitális tananyag, 2010. In Képességfejlesztés digitális tananyaggal. Debrecen : Kocka Kör, 2010. ISBN 978­‑963­‑87488­‑9­‑8. S. 9–54.
 • Pšenáková, Ildikó: Kapitoly z mediálnej výchovy. Nitra : UKF, 2010. 92 s. ISBN 978­‑80­‑8094­‑792­‑7.
 • Pšenáková, Ildikó: Az interaktív tábla mint motivációs eszköz az oktatásban. In Módszertani közlöny. III. roč. 1. číslo, s. 65–74. Subotica – Szabadka : Újvidéki Egyetem – University of Novi Sad, 2013. ISSN 2217­‑4540.
 • Pšenáková, Ildikó et al: Course Content of Computer Security. 2012. In ICETA 2012: IEEE 10th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. November 8 – 9, 2012, The High Tatras, Slovakia. Košice : Technical University, 2012. ISBN 978­‑146735122­‑5, p. 317–320.
 • Genči, J., Pšenáková, Ildikó, Szabó, T., Telepovská, H.: Some Results of the Pilot Course of Computer Security for Non­‑professionals. Recenzent: Anikó Szakál, František Jakab, 2013. In ICETA 2013: 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. October 24–25, Starý Smokovec. Košice : IEEE, 2013. ISBN 978­‑1­‑4799­‑0303­‑0, p. 365–368.
 • Pšenáková, Ildikó, Szabó, T.: Advantages of using interactive mathematical tasks in education; recenzent: Jan Guncaga, Veronika Stoffová, 2013. In Interdisciplinary Research in Humanities / Gergely Angyalosi, Ákos Münich, Gabriella Pusztai. Nitra : UKF, 2013. ISBN 978­‑80­‑558­‑0284­‑8, p. 499–504.
 • Pšenáková, Ildikó, Kelemen, A.: Some psychological aspects of the use of the interactive whiteboard in education; recenzent: Gabriella Pusztai, Patrik Šenkár, 2013. In Interdisciplinary Research in Humanities / Gergely Angyalosi, Ákos Münich, Gabriella Pusztai. Nitra : UKF, 2013. ISBN 978­‑80­‑558­‑0284­‑8, p. 473–484.
 • Prasanth Venugopal, Bauer Pavol, Pšenáková Ildikó: Drivetrain of Electric Car: Development of Virtual Laboratory for E‑learning. 2012. In Advanced Motion Control (AMC): 12th IEEE International Workshop on Advanced Motion Control (AMC). 25. – 26. marec 2012. Sarajevo Bosna­‑Hercegovina : University Sarajevo, 2012. ISBN 978­‑1­‑4577­‑1073­‑5, p. 12–17.
 • Pšenáková, Ildikó: E‑könyv – gazdagabb tartalom – hatékonyabb kommunikáció = e‑book richter content – effective communication, 2012. In Könyv – kommunikáció – kompetencia = book – communication – competence: VI. International Scientific Conference. 27. – 29. september 2012. Subotica : Újvidéki Egyetem, 2012. ISBN 978­‑86­‑87095­‑20­‑5, p. 130–138.

Selection of Participating in the Project

 • KEGA 012TTU­‑4/2018 Interaktívne animačno­‑simulačné modely vo vzdelávaní, TU v Trnave, zástupca vedúceho projektu, 2018 – 2021.
 • KEGA 015TTU­‑4/2018 Interaktivita v elektronických didaktických aplikáciách, TU v Trnave, člen riešiteľského kolektívu, 2018 – 2021.
 • KEGA­‑026UKF­‑4/2012: E‑learningový kurz počítačovej bezpečnosti – E‑learning IT security course, Partneri projektu: UKF Nitra, TUKE Košice, zodpovedný riešiteľ.
 • LLP­‑LdV­‑TOI­‑2008­‑HU­‑012: Communicating Science – Courses and Manuals for Teachers and Trainers. Partneri projektu: ELTE Budapest (Maďarsko) Prírodovedné múzeum Budapest (Maďarsko) Prírodovedné múzeum Londýn (Anglicko) Inštitút žurnalistiky Dortmund (Nemecko) Free University Berlín (Nemecko), UKF Nitra (Slovensko), zodpovedný riešiteľ.
 • VEGA 1/0242/03: Informačné technológie v edukácii, riešiteľ.
 • KEGA 3/7001/09: Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií – alternatívne učebné programy z matematiky pre základné školy v zmysle cieľov nového štátneho vzdelávacieho programu a v zmysle zvyšovania matematickej gramotnosti podľa dopadov PISA, riešiteľ.
 • KEGA 3/0191/02: Informačné technológie v tvorbe a využívaní hyperštrukturálnych učebných textov a multimediálnych interaktívnych učebných pomôcok, riešiteľ.
 • KEGA 3/3075/05: Elektronická učebnica didaktiky elementárnej matematiky, riešiteľ.
 • ESF­‑11230220161: Pilotný projekt zvýšenia kvalifikácie a adaptability vysokoškolských učiteľov UKF v Nitre v rámci celoživotného vzdelávania v oblasti IKT so získaním certifikátu európskeho počítačového oprávnenia ECDL s cieľom aplikovať získané zručnosti smerom k spoločnosti, riešiteľ.
 • ESF­‑11230100427: Pilotný projekt cieleného štúdia informačných a komunikačných technológií a cudzieho jazyka pre budúcich učiteľov, riešiteľ.
 • MŠ SR: Vytváranie podmienok pre širšie využívanie IT v pedagogickom procese s osobitným dôrazom na zvyšovanie úrovne prípravy odborníkov v oblasti informatiky, riešiteľ.
 • MŠ SR: Centrálny systém študentského hodnotenia kvality vysokých škôl, riešiteľ.

Please, select one of informational tabs.