PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.

blank space for profile photo

  Room: 515
  Extension: 578
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP

Education and Qualification Growth

Academic Degree: PhD., teória vyučovania informatiky, Katedra informatiky, Fakulta Prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010
Mgr., učiteľstvo všeobecno­‑vzdelávacích predmetov 5. – 12., aprobácia matematika a informatika, Fakulta Prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997
PaedDr., Katedra informatiky, Fakulta Prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003

Enumeration of Employments

 • Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, učiteľka všeobecno­‑vzdelávacích predmetov matematika a informatika, september 2009 – trvá
 • Pedagogická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, odborná asistentka, marec 2004 – september 2009
 • Športové gymnázium, J. Bottu 31, Trnava, učiteľka všeobecno­‑vzdelávacích predmetov matematika a informatika, august 1997 – marec 2004

Selected Publications

Vysokoškolské učebnice:

 • Stoffová, Veronika – Gabaľová, Veronika: Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky. Vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, 2019.

2017

 • Gabaľová, Veronika: The Practical Training of Future Teachers of Informatics for Action in Schools. In New Methods and Technologies in Education and Practice : XXX DIDMATTECH 2017 : 2nd part. Eds. V. Stoffová a R. Horváth. 1. vyd. Trnava : Trnava University in Trnava, Faculty of Education, 2017, s. 10–26. ISBN 978­‑80­‑568­‑0073­‑7. (Pozvaná prednáška.)

2018

 • Gabaľová, Veronika – Stoffová, Veronika: Programovanie v prostredí Lazarrus na stredných školách. In Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych : Problemy współczesnej edukacji. Red. Justina Bojanowicz a Katarzyna Ziębakowska­‑Cecot. 1. vyd. Radom : Uniwersytet Technologiczno­‑Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2018, s. 158–167. ISSN 1642­‑5271. ISBN 978­‑83­‑7351­‑861­‑2.

2019

 • Stoffová, Veronika – Gabaľová, Veronika: IKT vo vyučovaní na prvom stupni základnej školy (ICT in First Degree of Primary School). In Trajteľ, Ľ. (ed.): DidInfo 2019 : 21. ročník národnej konferencie o vyučovaní informatiky. Editori: Dana Horváthová, Alžbeta Michalíková, Jarmila Škrinárová, Patrik Voštinár. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2019, s. 125–129. ISBN 978­‑80­‑557­‑1533­‑9. ISSN 2454­‑051X.
 • Gabaľová, Veronika: Elektronická učebnica vybrané kapitoly z programovania v prostredí Lazarus. XXXIIth DIDMATTECH 2019. Trnava : Trnava University in Trnava, Faculty of Education, 2019.
 • Gabaľová, Veronika: IKT v predprimárnom vzdelávaní. 2019, časopis Naša škola, č. 10, ročník 22. ISSN 1335­‑2733. (Vyžiadaný článok.)
 • Némethová, Silvia – Gabaľová, Veronika – Stoffová, Veronika: Vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku – efektívna forma zvládnutia terminológie odboru. In XXXIIth DIDMATTECH 2019. Trnava : Trnava University in Trnava, Faculty of Education, 2019.

2020

 • Stoffová, Veronika – Gabaľová, Veronika – Karpielová, Mária: Vyučovanie programovania tvorbou počítačových hier podľa návodu / Teaching Programming by Creating Computer Games According to the Instructions. In XXXIIIth DIDMATTECH 2020. Budapest, HU : Eötvös Loránd University (ELTE) Faculty of Informatics, 2020. ISBN 978­‑963­‑489­‑244­‑1.
 • Gabaľová, Veronika – Lančaričová, Adriana: Matematická gramotnosť v nižšom sekundárnom vzdelávaní. In Pedagogické rozhľady, odborno­‑metodický časopis, č. 3, ročník 29, 2020. ISSN 1335­‑0404.

2021

 • Gabaľová, Veronika – Krišová, Anna: Využívanie informačno­‑komunikačných technológií a interaktívneho softvéru na ZŠ / Using ICT and Interactive Software at Primary School. In XXXIVth DIDMATTECH 2021. Budapest, HU : Eötvös Loránd University (ELTE) Faculty of Informatics, 2021, s. 121–131. ISBN 978­‑963­‑489­‑413­‑1.
 • Gabaľová, Veronika – Valachovičová, Lenka: Cyberbullying as a Secondary Negative Phenomenon During Distance Education and Protection of the Rights of Victims of Cyberbullying. In ICERI 2021, 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation, pp. 4797–4805. (Web of Science.) ISSN 2340­‑1095. ISBN 978­‑84­‑09­‑34549­‑6. ⟨https://doi.​org/​10.​21125/​iceri.​2021.​1100 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.

Please, select one of informational tabs.