RNDr. Viera Čerňanová, PhD.

blank space for profile photo

  Room: 424
  Extension: 537
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP

Education and Qualification Growth

Academic Degree: RNDr. (1984) – matematická analýza, Matematicko­‑fyzikálna fakulta UK v Bratislave
PhD. (2009) – teória vyučovania matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Enumeration of Employments

 • (od 2018) – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
 • (2009 – 2018) – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • (2014 – 2015) – Národný ústav certifikovaných meraní – tvorba testov podľa ISCED 3
 • (1990 – 2010) – Gymnázium Metodova v Bratislave, francúzsko­‑slovenská bilingválna sekcia
 • (1984 – 1990) – Univerzita Komenského v Bratislave, Matematicko­‑fyzikálna fakulta

Areas of Teaching

 • diskrétna matematika,
 • elementárna teória čísel,
 • logika, kombinatorika, pravdepodobnosť,
 • numerická matematika,
 • matematická analýza.
Management of Theses (ongoing / completed)
  Bachelor: 3/4

Other Teaching Activities

(1990 – 1991) – jazyková príprava učiteľov prírodovedných predmetov bilingválnych francúzsko­‑slovenských sekcií, Francúzsko (Bordeaux, Sèvres, Avignon)

(1991 – 1993) – doplňujúce pedagogické štúdium, Matematicko­‑fyzikálna fakulta UK v Bratislave

(1991, 1992, 1997, 2001, 2008 – počas troch týždňov) – kontinuálne vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov bilingválnych francúzsko­‑slovenských sekcií, Francúzsko

Selected Publications

Vedecké články

Odborné články a príspevky na konferenciách

 • Čerňanová, Viera: Maturitné skúšky vo Francúzsku. Príspevok na Slovenskom seminári o maturitnej skúške z matematiky. MCMB Bratislava,1998.
 • Čerňanová, Viera – Tomová, Anna: Porovnanie osnov matematiky na Slovensku a vo Francúzsku (Osnovy pre švorročné štúdium gymnázií). Gymnázium Metodova 2, Bratislava 2006, projekt ESF 13120120051.
 • Čepčeková, Jana – Čerňanová, Viera – Miškovská, Vĕra – Tomová, Anna: Osnovy pre slovensko­‑francúzske sekcie gymnázií, Matematika. Gymnázium Metodova 2, Bratislava 2007, projekt ESF 13120120051.
 • Čerňanová, Viera: Teória didaktických situácií v IKT – Príklad pracovného listu pre program GRAPHMATICA. Príspevok na konferencii EMATIK 2008. In Zborník z konferencie EMATIK. 2008, Bratislava.
 • Čerňanová, Viera: Matematika – niektoré pohľady na činnosť mozgu pri učení. VII. Nitrianska matematická konferencia, FPV UKF Nitra 2009. In Acta Mathematica XII, Nitra 2009, ISBN 978­‑80­‑8094­‑614­‑2, s. 85–90.
 • Čerňanová, Viera: Osnovy matematiky pre gymnáziá – lineárne alebo špirálové? Príspevok na 6. žilinskej didaktickej konferencii didZA, Žilina 2009. In Zborník z konferencie didZA 2009, Žilina, ISBN 978­‑80­‑554­‑0049­‑5.
 • Čerňanová, Viera: Matematika ako po špirále. In 41. Konferencia slovenských matematikov: Jasná pod Chopkom, 26. – 29. 11. 2009. Žilina : Slovenská matematická spoločnosť, 2009, s. 21. ISBN 978­‑80­‑554­‑0133­‑1.
 • Čerňanová, Viera: Vektor v matematike a vo fyzike. In 42. konferencia slovenských matematikov. 2. – 5. december 2010, Jasná pod Chopkom, Žilina : JSMF pri SAV, 2010, s. 28, ISBN 978­‑80­‑554­‑0288­‑8.
 • Čerňanová, Viera: Hra KVARTETO. In Dva dny s didaktikou matematiky, 17. – 18. 2. 2011 Praha, pp. 29–31, ISBN 978­‑80­‑86843­‑32­‑2.
 • Čerňanová, Viera: Využitie skalárneho súčinu na formovanie a upevňovanie argumentačných zručností žiakov, In Acta Mathematica 14: Zborník príspevkov z IX. Nitrianskej matematickej konferencie. Nitra, 22. – 23. september 2011. Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2011, s. 71–75, ISBN 978­‑80­‑8094­‑958­‑7.
 • Čerňanová, Viera: Quelques particularités de l‘enseignement des mathématiques dans les classes bilingues aux lycées franco­‑slovaques. In Quaderni di Ricerca in Didattica (Mathematics). Iss. 22, 2012. Conference Barcelona, Spain, 24 – 29 July 2011, s. 441, ISSN 1592­‑4424.
 • Čerňanová, Viera: On an Explicit Solution of a Finite Network Problem. In ODAM 2013: The international conference Olomoucian Days of Applied Mathematics. Book of Abstracts. Olomouc, Czech Republic. June 12 – 14, 2013. Olomouc, Palacký University, 2013, s. 13, ISBN 978­‑80­‑244­‑3513­‑8.
 • Oľga Nánásiová, Viera Čerňanová, Ľubica Valášková: Modelovanie logických spojok. Konferencia PRASTAN 2017, Oščadnica.

https://www.​researchgate.​net/​profile/​Viera_​Cernanova2 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)⟩.

Please, select one of informational tabs.