Dátum: 20. 1. 2023, minulý rok

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že náš drahý manžel, otec a dedo

doc. RNDr. Jozef Zámožík, CSc.

nás navždy opustil 17. januára 2023 vo veku 92 rokov. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

24. januára 2023 o 13.45 hod.

na cintoríne na Ul. Terézie Vansovej v Trnave.

Nech odpočíva v pokoji!

Smútiaca rodina