Dátum: 30. 8. 2016, pred niekoľkými rokmi

V dňoch 25. – 26. 8. 2016 sa v Budapešti konal už 29. ročník tradičnej medzinárodnej vedeckej konferencie DidMatTech 2016, ktorý usporiadali Eӧtvӧs Loránd University v Budapešti a Trnavská univerzita v Trnave. Na konferencii zaznelo takmer tridsať príspevkov z oblastí: materiály a technológie, algoritmy a programovanie, moderné technológie vo vyučovaní.

Výstupom z konferencie sú dva zborníky, jeden konferenčný a druhý postkonferenčný, do ktorého môžu ešte autori poslať svoje príspevky.

Jubilejný tridsiaty ročník tejto vedeckej konferencie, na ktorú Vás týmto srdečne pozývame, sa uskutoční v roku 2017 v Trnave.