Dátum: 6. 2. 2018, pred niekoľkými rokmi

Dňa 2. februára 2018 sa na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity konala 6. národná konferencia učiteľov chémie, ktorej cieľom bola prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní prírodovedných predmetov, predovšetkým však predmetu chémia. Akciu ako garant zastrešoval prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc, vedúci katedry chémie na PdF TU a RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Združenia učiteľov chémie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (ZUCH). Celú akciu moderátorsky sprevádzal PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., člen dozornej rady ZUCH. Na fakulte sa zišlo asi 80 učiteľov chémie zo základných a stredných škôl, ako aj vysokoškolskí pedagógovia z celého Slovenska. Účastníkov privítala doc. RNDr. Viera Peterková, PhD. Dopoludnie bolo venované vyhodnoteniu chemických súťaží pre žiakov, ktoré ZUCH organizuje. Následne sa učiteľom prihovorila Mgr. Júlia Miklovičová, PhD. z NÚCEM, ktorá zdôraznila zložky prírodovednej gramotnosti objavujúce sa aj v testovacích položkách medzinárodného merania PISA. Domáci, prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. a doc. Ing. Ján Reguli, CSc., predstavili činnosť Katedry chémie PdF TU a jej snahu o kvalitnú a zmysluplnú prípravu učiteľa chémie v 21. storočí.

obrázok obrázok
obrázok obrázok

Katedra chémie a biológie PdF TU pracuje so spoluriešiteľskými pracoviskami Univerzity Komenského na rekonštrukcii tradičných tém prírodovedného vzdelávania ako podkladu pre prírodovedné kurikulum 2020 (Projekt APVV 14-0070). Doterajšie výsledky v podobe konkrétnych aktivít pripravených na testovanie do škôl boli popoludní učiteľom predstavené na 8 paralelných workshopoch študentmi Katedry chémie. Učitelia sú pozvaní k spolupráci na ich ďalšom overovaní.

obrázok obrázok
obrázok obrázok

Všetkým účastníkom ďakujeme za podnetnú diskusiu a pracovnú atmosféru.

Všetky referáty a ďalšie materiály zo 6. národnej konferencie učiteľov chémie sú zverejnené na stránkach ZÚCH. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)