Dátum: 17. 6. 2020, pred štyrmi rokmi

obrázok

Expertná skupina IBSETECH zriadená v rámci projektu

„IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce“ (T963)

zorganizovala v dňoch 3. 8. 2020 – 4. 8. 2020

vzdelávanie pre učiteľov chémie na základných školách a osemročných gymnáziách.

 
Miesto: Katedra chémie PdF TU v Trnave obrázok
Školitelia: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
  PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
  Mgr. Jana Bronerská, PhD.
  Mgr. Natália Priškinová
  Mgr. Dominika Koperová
 

Participanti sa oboznámia s konceptom výskumného prístupu k chemickému vzdelávaniu, rozvoja pojmov, spôsobilostí vedeckej práce a postojov vo výučbe chémie ako to vyžaduje dnes platný iŠVP. Školenie má teoreticko­‑činnostný charakter. Učitelia sa oboznámia s logikou poznávania chemických konceptov, ich následnosťou a praktickými aspektami ich sprístupňovania.

 

obrázok obrázok