Dátum: 13. 3. 2018, pred niekoľkými rokmi

obrázok

V dňoch 7. – 10. marca 2018 sa na Katedre chémie pod záštitou dekana PdF TU prof. PaedDr. René Bílika, CSc., konalo Celoštátne kolo 54. ročníka Chemickej olympiády v kategóriách A a EF. Celoštátne kolo sme organizovali v spolupráci so Strednou odbornou školou v Rakoviciach, v priestoroch ktorej boli účastníci ubytovaní a na ktorej prebehla teoretická časť súťaže. Najdôležitejšou úlohou organizátorov celoštátneho kola je zabezpečiť hladký priebeh praktickej časti súťaže – tri úlohy pre 25 študentov. Túto úlohu sa podarilo bez akýchkoľvek problémov splniť kolektívu pracovníkov Katedry chémie (Ing. Veronika Hudeková, Ing. Ivona Paveleková, CSc.) pod vedením predsedníčky krajskej komisie CHO Trnavského kraja doc. Ing. Márie Linkešovej, CSc. V priebehu súťaže veľmi pomohli aj študentky magisterského štúdia učiteľstva chémie.

obrázok
obrázok

Na tohtoročnom celoštátnom kole sme privítali 25 súťažiacich v kategórii A (študenti gymnázií) a 22 súťažiacich v kategórii EF (študenti stredných odborných škôl s chemickým zameraním). Spolu s nimi sa na CK CHO zúčastnili aj autori súťažných úloh a predsedovia krajských komisií CHO a zástupcovia Iuventy, organizátora predmetových olympiád v SR.

obrázok

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo v sobou 10. marca v aule Pedagogickej fakulty, kde účastníkov privítala prorektorka TU v Trnave doc. Ing. Viera Peterková, PhD. Prišli aj zástupcovia najvýznamnejších fakúlt, podieľajúcich sa na príprave chemikov. Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave zastupoval prodekan prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc., za Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave účastníkov pozdravil predseda Slovenskej komisie CHO doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Garantom odbornej úrovne CHO je Slovenská chemická spoločnosť, ktorú na vyhlásení zastupoval doc. Ing. Ján Reguli, CSc., ktorý je tiež vedúcim autorského kolektívu úloh kategórie A. Za predsedníckym stolom sedela aj vedúca autorského kolektívu kategórie EF Ing. Ľudmila Glosová.

obrázok

Spomedzi desať najlepších účastníkov CKCHO v kategórii A sa v priebehu troch nasledujúcich sústredení vyberú štyria reprezentanti SR na jubilejnej 50. Medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa uskutoční v júli v Bratislave a v Prahe. Najúspešnejšími súťažiacimi v kategórii EF boli

  1. Slavomír Podolský (SOŠ Svit),
  2. Branislav Budoš (SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica)
  3. a Monika Špaková (SŠ Nováky).

obrázok

Na prvých troch miestach v kategórii A skončili

  1. Martin Orságh (Gymn. J. Letricha Martin),
  2. Michal Chovanec (Gymn. V. B. Nedožerského Prievidza)
  3. a Peter Rukovanský (Gymn. M. R. Štefánika Nové Zámky).

obrázok