Dátum: 9. 1. 2018, pred niekoľkými rokmi

Vedecký potenciál katedry chémie sa rozširuje príchodom RNDr. Vladimíra Frištáka, PhD. o nový smer, ktorý dopĺňa výskum doc. RNDr. Martina Pipíšku, PhD. v oblasti štúdia pyrolýzy a aplikácie biouhlia. Ďalším stimulom je uzavretie memoranda medzi Trnavskou univerzitou a Austrian Institute of Technology GmbH v Tullne, ktorý predstavuje špičkové vedecké pracovisko s dlhoročným výskumom aj v oblasti prípravy pyrolýznych produktov.

Biouhlie ako pevné rezíduum vznikajúce pri pyrolýznej úprave biomasy predstavuje vďaka svojim významným materiálovým vlastnostiam (vysoká porozita, veľkosti vnútorných povrchov, značný sorpčný potenciál) významný medzník v environmentálnych technológiách, pôdnej chémii a agrárnych aplikáciách ako tzv. „green­‑product“. Termochemická konverzia širokej škály vstupných materiálov (poľnohospodárske odpady, odpady z drevospracujúceho priemyslu a potravinárskej výroby, čistiarenské kaly) je zväčša realizovaná za striktných anoxických podmienok pri teplotách 300 – 700 °C. Požadované vlastnosti výstupných produktov môžu byť dizajnované na základe výberu a kombinácie biomasy ako aj podmienok pyrolýzneho procesu.

Aktuálne sa RNDr. V. Frišták venuje štúdiu spracovania čistiarenských kalov pyrolýznou úpravou a potenciálneho využitia vznikajúcich produktov ako pôdnych aditív v procese fortifikácie fosfor­‑deficitných pôd. Viac informácii sa môžete dozvedieť v poslednej publikácii kolektívu, ktorý vyšiel v prestížnom časopise Journal of Cleaner Production (IF 5,715):

Frišták, V., Pipíška, M., Soja, G. Pyrolysis treatment of sewage sludge: a promising way to produce phosphorus fertilizer (2018). In Journal of Cleaner Production, article in press. https://www.​sciencedirect.​com/​science/​article/​pii/​S0959652617329451 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)