Dátum: 4. 10. 2015, pred niekoľkými rokmi

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila v tomto roku doc. PaedDr. Pavlovi Prokopovi, PhD. prémiu za najvyšší trojročný vedecký ohlas v kategórii spoločenské vedy.

Rovnakú cenu docent Prokop získal aj v roku 2013.

Cena odzrkadľuje počet citácií (s vylúčením autocitácií) zaznamenaných v databáze Web of Science (Thomson Reuters) za roky 2012, 2013 a 2014 na všetky práce autora.

Náš laureát zaznamenal za uvedené trojročné obdobie na svoje práce 342 SCI citácií. Najcitovanejšia práca autora je z roku 2011 (Energy Education Science & Technology, 3(1): 29 – 45) a bola za hodnotené obdobie citovaná 20­‑krát.

doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD. pracuje na katedre biológie na PdF v Trnave, jeho výskum sa zameriava prevažne na evolúciu správania živočíchov, človeka a v poslednom období aj rastlín. Venuje sa aj prírodovednému vzdelávaniu a vzájomným vzťahom ľudí a zvierat. V súčasnosti je hlavným editorom časopisu International Journal of Environmental and Science Education.

obrázok