Dátum: 17. 5. 2017, pred niekoľkými rokmi

3. ročník medzinárodnej vedecko­‑odbornej konferencie

Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej

2. – 4. november 2017

Metodické dni (workshopy a program primárne určený pre riaditeľov a učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ): 3. a 4. 11. 2017

Konferencia je určená pre vedeckú aj širokú odbornú verejnosť. Okrem vedeckovýskumných pracovníkov v oblasti vzdelávania radi privítame aj riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc a iných odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania.

Cieľom konferencie je vytvoriť platformu na výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti vyučovania materinských jazykov a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku, v Českej republike a v iných krajinách. Počas konferencie sa účastníci oboznámia s novinkami z oblasti učebníc a učebných materiálov na počiatočný rozvoj gramotnosti žiakov, výučbu materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie.

Hlavné témy konferencie:

 • nové výzvy vo výchove a vzdelávaní z perspektívy pedagogiky, psychológie, filozofie a sociológie,
 • inovácie v jazykovom a cudzojazyčnom vzdelávaní v MŠ, ZŠ a SŠ,
 • odborné jazykové vzdelávanie pre budúce povolania a CLIL,
 • príprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie,
 • bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu.

Ďalšie témy:

 • počiatočný rozvoj gramotnosti, počiatočné jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie,
 • jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie na predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania,
 • plánovanie a hodnotenie kvality jazykového a cudzojazyčného vzdelávania,
 • celoživotné cudzojazyčné vzdelávanie,
 • príprava učiteľov materinského, druhého a cudzieho jazyka,
 • digitálne a počítačmi podporované jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie,
 • materiálne zabezpečenie jazykového a cudzojazyčného vzdelávania,
 • ostatné problémy dotýkajúce sa súčasného stavu jazykového vzdelávania na Slovensku a vo svete.

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke podujatia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)