Dátum: 4. 11. 2014, pred viacerými rokmi

obrázok

obrázok

obrázok

ikonaPDF verzia 432,70 kB (422,56 KiB), 3. 11. 2014

 

26th – 27th November 2014 
Trnava University 
Faculty of Education

 

The conference is based on the challenges which involve the use of at least more than one language or culture simultaneously during the learning and teaching process. Scientific papers will be delivered in four linguistic sections related to users of English, German, Romance and Slavic languages.

Conference Venue: Smolenice Castle (Smolenický hrad), Smolenice, Slovakia
Conference fee: €40

(The fee includes access to the conference, a DC with conference proceedings, conference materials, a booklet of conference abstracts, coffee and refreshment, conference reception.)

The scientific board will strive to submit the proceedings of selected papers for indexation by Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index.

 

Deadlines:  
24th October 2014 registration and submission of abstracts
31st October 2014 acceptance notification
7th November 2014 payment of the conference fee

Payment details and accommodation facilities will be announced after receiving your registration.

 

Scientific Board:
Chair:
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. Faculty of Education, Trnava University, Slovakia
Members:
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Faculty of Education, Trnava University, Slovakia
prof. Svitlana M. Pachomovová, DrSc. Faculty of Arts, Uzgorod National University, Ukraina
prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok, Slovakia
doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, PhD. Faculty of Education, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. Faculty of Education, Trnava University, Slovakia
assist. prof. Ildikó Lőrincz, Ph.D. Apáczai Csere János Faculty, the University of Western Hungary, Hungary
assoc. prof. Maria­‑Ionela Neagu, PhD. University of Ploiesti, Romania
doz. Anna Schröder­‑Sura Justus­‑Liebig­‑Universtität Giessen, Germany
doc. PhDr. Milan Žitný, CSc. Faculty of Education, Trnava University, Slovakia
doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Ao. Prof. Dr. Klaus­‑Börge Boeckmann Fachbereich Deutsch als Fremd­‑ und Zweitsprache, Universität Wien

 

Organisation Committee:  
Chair:
Mgr. Hana Vančová, PhD. adresa elektronickej pošty (accommodation)
Members:
PaedDr. Viera Lagerová, PhD. adresa elektronickej pošty (papers in German)
Mgr. Zuzana Sucháňová adresa elektronickej pošty (papers in English & French)
PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD. adresa elektronickej pošty (papers in Slovak & Russian)

 

Zameranie konferencie:

Pluralistické prístupy k osvojovaniu si jazykov a kultúr sa vzťahujú na didaktické prístupy, ktoré využívajú vzdelávacie aktivity zamerané na:

  • uvedomovanie si potrebu osvojovania si viacerých jazykov,
  • porozumenie príbuzných jazykov,
  • interkultúrny prístup,
  • integrovaný didaktický prístup k študovaným jazykom.

Multilingvistická a multikultúrna Európa si vyžaduje potrebu osvojovať si viaceré jazyky a oslobodiť sa od orientácie na jeden cieľový jazyk. Jazyková kompetencia získaná štúdiom jedného jazyka pomáha používať tie isté vedomosti a zručnosti pre osvojenie si iného cieľového jazyka.

Prepojenosť jazykov a kultúr sa stáva bežným javom každodenného života nielen v Európe, ale i vo svete. Konferencia má poukázať na prirodzenosť daného javu v lingvistických a literárnych disciplínach.

Účastníci konferencie budú pracovať v štyroch sekciách: slovakistickej, anglofónnej, frankofónnej a germanofónnej. Cieľom prezentácie príspevkov je podeliť sa o skúsenosti s prienikom jazykov a kultúr do iných jazykov a kultúr, či už z lingvistického alebo literárneho hľadiska.