Dátum: 29. 5. 2018, pred niekoľkými rokmi

Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na základe rozhodnutia o udelení práva udeľovať akademický titul PhD. v novom študijnom programe, dopĺňa vyhlásené prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019 o študijný program doktorandského štúdia:

  
teória jazykového a literárneho vzdelávania 
(v dennej aj externej forme v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika)
 

Zoznam dokladov potrebných na prijímacie konanie:

  • prihláška na doktorandské štúdium, číslo tlačiva: ŠEVT 49 400 2,
  • overená kópia dokladu o magisterskom vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom alebo príbuznom študijnom odbore,
  • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,
  • životopis,
  • súpis publikovaných i nepublikovaných prác,
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce,
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

 
  

Ďalšie informácie (vrátane aktuálne vypísaných tém dizertačných prác v študijnom programe teória jazykového a literárneho vzdelávania) sú zverejnené TU.

Študijný plán je sprístupnený TU.