Dátum: 12. 4. 2023, minulý rok

Zápisnica z 1. rokovania volebnej komisie ustanovenej z dôvodu doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu TU, konaných v dňoch 2. – 4. 5. 2023

V zmysle zásad volieb do Akademického senátu TU v Trnave sa 12. 4. 2023 stretli členovia volebnej komisie pre voľby do AS TU v zložení doc. RNDr. Dušan Holý, CSc., univ. prof. – predseda, Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. – členka, Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. – člen, Mgr. Alexandra Lengyelová – členka, Bc. Michaela Tejbusová – členka.

Volebná komisia schválila a zverejnila harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu TU v tomto znení:

 

Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu TU

Návrhové kolo kandidátov do volieb sa uskutoční v dňoch 17. – 21. 4. 2023 v čase od 9:00 do 11:00 h.

Členovia študentskej časti akademickej obce môžu návrhy na kandidátov podať vložením návrhového lístka do urny na sekretariáte dekana fakulty v uvedené dni od 9:00 h do 11:00 h.

 

Vzor návrhu na kandidáta


Meno, priezvisko kandidáta/kandidátky: ……………………………………………………

Kandidát/ka je študentom/študentkou …………… (prvého, druhého alebo tretieho) stupňa štúdia na PdF TU v dennej forme štúdia. Je študentkou/študentom ……… ročníka a študuje študijný program ……………………………… (uveďte názov).

Súhlasím s tým, aby som bol/a zaradený/á do zoznamu kandidátov do doplňujúcich volieb do Akademického senátu TU, konaných v dňoch 2. – 4. 5. 2023. Zároveň súhlasím s kandidatúrou a s jej zverejnením v zmysle GDPR.

 

Podpis kandidáta/kandidátky: …………………………

 

Návrhový lístok musí byť podpísaný navrhovaným kandidátom/kandidátkou.


 

Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou: najneskôr 26. 4. 2023

Termíny konania doplňujúcich volieb podľa jednotlivých dní:

  • 2. 5. 2023; 10:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty
  • 3. 5. 2023; 10:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty
  • 4. 5. 2023; 10:00 – 14:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty

 

Volebná komisia ďalej schválila vzor hlasovacích lístkov:

 


Hlasovací lístok v doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu TU, konaných v dňoch 2. – 4. 5. 2023.

Volí sa jeden kandidát.

Hlasovací lístok sa upravuje zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta/kandidátov.

  1. Meno, priezvisko študenta fakulty, stupeň študijného programu v dennej forme štúdia, ročník štúdia, študijný program
  2. Meno, priezvisko študenta fakulty, stupeň študijného programu v dennej forme štúdia, ročník štúdia, študijný program

Atď.

  «pečiatka fakulty»

 

V Trnave 12. 4. 2023

 

doc. RNDr. Dušan Holý, CSc., univ. prof. – predseda,\ Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. – členka,\ Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. – člen,\ Mgr. Alexandra Lengyelová – členka,\ Bc. Michaela Tejbusová – členka.