Dátum: 10. 11. 2022, predminulý rok

Zápisnica z 1. rokovania volebnej komisie ustanovenej z dôvodu volieb do Akademického senátu PdF TU, konaných v dňoch 6. – 7. 12. 2022

V zmysle zásad volieb do Akademického senátu PdF TU v Trnave sa 10. 11. 2022 stretli členovia volebnej komisie pre voľby do AS PdF TU v zložení Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. – predsedníčka, Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. – členka, Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. – člen, Mgr. Patrik Miskovics – člen, Bc. Júlia Juríková – členka.

1. Volebná komisia určila termín návrhového kola od 21. 11. 2022 do 25. 11. 2022 v čase od 8:00 do 12:00 h. a schválila a zverejnila oznam o konaní návrhového kola v tomto znení:

Harmonogram volieb do Akademického senátu PdF TU

Návrhové kolo kandidátov do volieb sa uskutoční v dňoch 21. 11. 2022 – 25. 11. 2022 od 8:00 do 12:00 h.

Členovia akademickej obce môžu návrhy na kandidátov podať vložením návrhového lístka do urny na sekretariáte dekana fakulty v uvedené dni od 8:00 h do 12:00 h.

 

Vzor návrhu na kandidáta za zamestnaneckú časť


Meno, priezvisko, akademické tituly kandidáta/kandidátky: ……………………………………………………

Katedra: ……………………………………………………………………

Súhlasím s tým, aby som bol/a zaradený/á do zoznamu kandidátov do volieb do Akademického senátu PdF TU, konaných v dňoch 6. – 7. 12. 2022. Zároveň súhlasím s kandidatúrou a s jej zverejnením v zmysle GDPR.

 

  Podpis kandidáta/kandidátky: …………………………

 

Návrhový lístok musí byť podpísaný navrhovaným kandidátom/kandidátkou.


Vzor návrhu na kandidáta za študentskú časť


Meno, priezvisko kandidáta/kandidátky: ……………………………………………………

Kandidát/ka je študentom/študentkou …………… (prvého, druhého alebo tretieho) stupňa štúdia na PdF TU v dennej forme štúdia. Je študentkou/študentom ……… ročníka a študuje študijný program ……………………………… (uveďte názov).

Súhlasím s tým, aby som bol/a zaradený/á do zoznamu kandidátov do volieb do Akademického senátu PdF TU, konaných v dňoch 6. – 7. 12. 2022. Zároveň súhlasím s kandidatúrou a s jej zverejnením v zmysle GDPR.

 

  Podpis kandidáta/kandidátky: …………………………

 

Návrhový lístok musí byť podpísaný navrhovaným kandidátom/kandidátkou.


Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou: najneskôr 29. 11. 2022 Termíny konania volieb podľa jednotlivých dní:

  • 6. 12. 2022; 10:00 – 13:00 h, zasadacia miestnosť dekana fakulty
  • 7. 12. 2022; 10:00 – 13:00 h, zasadacia miestnosť dekana fakulty

2. Volebná komisia ďalej schválila vzor hlasovacích lístkov:

Hlasovací lístok vo voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu PdF Volí sa najviac 7 kandidátov.

Hlasovací lístok sa upravuje zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta/kandidátov.

  1. Meno, priezvisko akademické tituly, názov katedry, na ktorej kandidát pracuje
  2. Meno, priezvisko akademické tituly, názov katedry, na ktorej kandidát pracuje
  3. atď.
  «pečiatka fakulty»

Hlasovací lístok vo voľbách do študentskej časti Akademického senátu PdF Volia sa najviac 4 kandidáti.

Hlasovací lístok sa upravuje zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta/kandidátov.

  1. Meno, priezvisko študenta fakulty, stupeň študijného programu v dennej forme štúdia, ročník štúdia, študijný program
  2. Meno, priezvisko študenta fakulty, stupeň študijného programu v dennej forme štúdia, ročník štúdia, študijný program
  3. atď.
  «pečiatka fakulty»

 

V Trnave 10. 11. 2022

 

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. – predsedníčka,

Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. – členka,

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. – člen,

Mgr. Patrik Miskovics – člen,

Bc. Júlia Juríková – členka.