Dátum: 1. 2. 2021, pred tromi rokmi

Vyhlásenie Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k možným zmenám akademického prostredia a jeho financovania

 

Keďže v ostatnom čase niektoré ministerstvá vyvíjajú na vysoké školy v SR neakceptovateľný a chaotický tlak vrátane znižovania financovania a zmien riadenia vysokých škôl a keďže niektoré vysoké školy si v neprehľadnej situácii osobujú právo určovať, kam a ako sa má uberať akademické prostredie, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s nekoncepčnými, až likvidačnými zásahmi do vysokého školstva.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o vysokých školách pripája k Stanovisku Prezídia Slovenskej rektorskej konferencie (https://www.​srk.​sk/​sk/​aktuality/​468­‑stanovisko­‑prezidia­‑slovenskej­‑rektorskej­‑konferencie­‑k­‑zachovaniu­‑akademickej­‑samospravy otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) a k individuálnym stanoviskám univerzít združených v konzorciu univerzít U10+ (https://www.​truni.​sk/​news/​zalozili­‑sme­‑konzorcium­‑slovenskych­‑univerzit­‑u10 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) a zároveň KONŠTATUJE, že:

  1. pripravovať novelu zákona o vysokých školách v čase pandémie, keď je obmedzené prezenčné rokovanie samosprávnych orgánov, a bez reprezentácií vysokých škôl, považujeme za prejav neúcty zo strany ministerstva školstva k akademickému prostrediu,
  2. dostupná neoficiálna verzia novely zákona o vysokých školách je bezprecedentným kopancom hodnotám Novembra 1989 či už z hľadiska navrhovanej deľby kompetencií na úrovni univerzity (a jej ovládnutia, resp. možného zablokovania zo strany ministerstva školstva) i z hľadiska faktického zrušenia samosprávy na úrovni fakúlt a univerzít,
  3. princíp politickej autonómie vysokých škôl musí zostať posvätný v každej demokratickej krajine a vysoké školy sa za svoje riadenie a fungovanie majú zodpovedať v prvom rade svojim študentom, ktorých záujem o štúdium na konkrétnej vysokej škole v spojení s jej vedeckovýskumnými výsledkami je najlepším ukazovateľom kvality samosprávy a fungovania vysokej školy,
  4. v živote nič nie je iba čierne alebo iba biele a hoci oceňujeme kritiku niektorých univerzít voči neoficiálnemu návrhu novely zákona o vysokých školách, upozorňujeme aj na to, že niektoré z nich, naopak, nekriticky presadzujú svoje záujmy v oblasti vysokého školstva s poukazovaním na svoju veľkosť (pritom objektívnym kritériom je počet študentov na učiteľa alebo počet publikačných výstupov na tvorivého pracovníka) a preto ich kritiku nevnímame ako úprimnú,
  5. experimentovanie s vysokoškolským prostredím systémom pokus­‑omyl sa neukazuje ako prostriedok kompetentného a stabilizujúceho riadenia tohto segmentu školstva, čo v konečnom dôsledku povedie k ešte masívnejšiemu odlivu slovenských študentov na zahraničné vysoké školy.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného ŽIADAME:

  1. predstaviteľov ministerstva školstva, aby vysvetlili, prečo je novela zákona o vysokých školách potrebná, na základe akých východísk vznikla a aký pozitívny prínos predpokladá, keďže aktuálny zákon je funkčný a nevieme o prípade, že by sa samosprávne orgány vysokých škôl správali neodborne alebo finančne nekorektne,
  2. ministerstvo školstva, ak akademická sféra dospeje k záveru, že zmena zákona o vysokých školách je potrebná, aby k príprave novely zákona prizvalo zákonné reprezentácie, teda Radu vysokých škôl a Slovenskú rektorskú konferenciu, a po akceptácii ich pripomienok výslednú verziu novely predložilo na verejné pripomienkovanie,
  3. ministerstvo školstva, aby upustilo od úsilia zmeniť aktuálny spôsob akademickej samosprávy na úrovni univerzít a fakúlt (o zmene zákona a kompetencií nemá „tajne“ rozhodovať napr. minister alebo jeden­‑dvaja rektori, pretože na činnosť vysokých škôl sa z daní skladajú všetci občania, ku ktorým patria aj akademickí pracovníci),
  4. ministerstvo školstva i ministerstvo financií (autora dokumentu Moderné a úspešné Slovensko), aby prestali experimentovať so zmenami v riadení a financovaní univerzít bez analýzy stavu a potrieb. Považujeme za neprípustné, že ministerstvá bez odbornej diskusie zavádzajú nekoncepčné, ale zásadné zmeny, prejavujúce sa aj vo výraznom znižovaní financovania vysokých škôl, čo v konečnom dôsledku odradí mladých ľudí zostať študovať na Slovensku (https://www.​truni.​sk/​news/​manifest­‑akademickeho­‑senatu­‑trnavskej­‑univerzity­‑v­‑trnave otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)),
  5. ministra školstva, aby si splnil svoju zákonnú povinnosť a rešpektoval rozhodnutie akademického senátu jednej z univerzít o odvolaní rektora a príslušné materiály v zmysle zákona postúpil prezidentke SR. V opačnom prípade nateraz známa novela zákona o vysokých školách môže vzbudzovať dojem, že je účelovo pripravená pre jedného človeka alebo pre veľmi úzky okruh osôb.

Na základe vyššie uvedeného nabádame univerzity, ich pracovníkov i študentov, k ostražitosti a k objektívne kritickému premýšľaniu o informáciách prezentovaných rôznymi autoritami.

Od aktuálnej vlády i vedenia rezortu sme očakávali podporu integrity akademického prostredia, pozitívne stimuly v prospech rozvoja vysokého školstva, vzdelanostnej a svojím myslením autentickej spoločnosti, a nie iniciatívy vedúce k destabilizácii a politickému ovládnutiu vysokého školstva, čo v konečnom dôsledku povedie k obmedzeniu slobody v akademickom prostredí, jeho kvality a k zníženiu jeho konkurencieschopnosti.

 

V Trnave 1. 2. 2021