Dátum: 17. 9. 2021, pred tromi rokmi

Harmonogram volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

Volebná komisia ustanovená z dôvodu konania volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu TU zverejňuje harmonogram volieb a spôsob realizácie návrhového kola.

Oprávnený volič (zamestnanec na ustanovený pracovný čas alebo študent zapísaný na PdF TU v dennej forme štúdia) môže navrhnúť kandidáta do AS TU prostredníctvom návrhového lístka v dňoch 20. 9. 2021 – 24. 9. 2021 od 8:15 h do 11:15 h na sekretariáte dekanky PdF na 2. poschodí fakulty vložením návrhového lístka do hlasovacej urny. Navrhovaný kandidát musí s kandidatúrou súhlasiť svojím podpisom na návrhovom lístku.

 

Vzor návrhu na kandidáta – zamestnanci


Voľby do zamestnaneckej časti AS TU

Meno, priezvisko, akademické tituly kandidáta/kandidátky: 
……………………………………………………

Pracovisko kandidáta/ky (katedra): 
……………………………………

Súhlasím s tým, aby som bol/a zaradený/á do zoznamu kandidátov do volieb do Akademického senátu TU, konaných v dňoch 4. – 6. 10. 2021, a súhlasím so zverejnením kandidatúry v zmysle GDPR.

  Podpis kandidáta/kandidátky: …………………………

 

Vzor návrhu na kandidáta – študenti


Voľby do študentskej časti AS TU

Meno, priezvisko kandidáta/kandidátky: ……………………………………………………

Kandidát/ka je študentom/študentkou …………… (prvého, druhého alebo tretieho) stupňa štúdia na PdF TU v dennej forme štúdia. Je študentkou/študentom ……… ročníka.

Súhlasím s tým, aby som bol/a zaradený/á do zoznamu kandidátov do volieb do Akademického senátu TU, konaných v dňoch 4. – 6. 10. 2021, a súhlasím so zverejnením kandidatúry v zmysle GDPR.

  Podpis kandidáta/kandidátky: …………………………

 

Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou: najneskôr 28. 9. 2021.

 

Termín konania volieb: 4. – 6. 10. 2021 v čase 10:00 – 13:00 h v zasadacej miestnosti dekanky fakulty (2. poschodie)

V Trnave 17. 9. 2021 Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD., 
predseda volebnej komisie