Dátum: 30. 9. 2022, predminulý rok

obrázok 
  
Akademický senát 
  
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave


Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU

 

V zmysle § 5 a § 15 Zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasujem doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU v Trnave.

Voľby sa uskutočnia v dňoch 24. – 25. októbra 2022 v čase od 12:00 do 14:00 h v zasadačke dekana PdF TU na 2. poschodí.

 

Zároveň vymenúvam volebnú komisiu v zložení:

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (predseda),

Mgr. Alexandra Lengyelová (členka),

Mgr. Marek Vydra (člen).

 

Trnava 30. 9. 2022 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
  predseda AS PdF TU