Dátum: 17. 9. 2021, pred tromi rokmi

obrázok 
  
Akademický senát 
  
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave


  
Vymenovanie volebnej komisie 
 

V zmysle Zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave menujem volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS PdF TU, realizované v dňoch 4. – 5. 10. 2021, a pre voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS TU, realizované v dňoch 4. – 6. 10. 2021, v zložení:

Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. (predseda), 
Mgr. Jakub Hriňák, PhD. (člen), 
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. (člen), 
Mgr. Marek Vydra (člen), 
Bc. Alžbeta Michelová (členka).

V Trnave 17. 9. 2021 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 
predseda Akademického senátu PdF TU