Dátum: 17. 9. 2021, pred tromi rokmi

Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Volebná komisia ustanovená z dôvodu konania doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU zverejňuje harmonogram volieb a spôsob realizácie návrhového kola.

Oprávnený volič (študent zapísaný na PdF TU v dennej forme štúdia) môže navrhnúť kandidáta do študentskej časti AS PdF TU prostredníctvom návrhového lístka v dňoch 20. 9. 2021 – 24. 9. 2021 od 8:15 h do 11:15 h na sekretariáte dekanky PdF na 2. poschodí fakulty vložením návrhového lístka do hlasovacej urny. Navrhovaný kandidát musí s kandidatúrou súhlasiť svojím podpisom na návrhovom lístku.

 

Vzor návrhu na kandidáta


Voľby do študentskej časti AS PdF TU

Meno, priezvisko kandidáta/kandidátky: 
……………………………………………………

Kandidát/ka je študentom/študentkou …………… (prvého, druhého alebo tretieho) stupňa štúdia na PdF TU v dennej forme štúdia. Je študentkou/študentom ……… ročníka a študuje študijný program ……………………………… (uveďte názov).

Súhlasím s tým, aby som bol/a zaradený/á do zoznamu kandidátov do volieb do Akademického senátu PdF TU, konaných v dňoch 4. – 5. 10. 2021, a súhlasím so zverejnením kandidatúry v zmysle GDPR.

  Podpis kandidáta/kandidátky: …………………………

 

Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou: najneskôr 28. 9. 2021

 

Termín konania volieb: 4. – 5. 10. 2021 v čase 10:00 – 13:00 h v zasadacej miestnosti dekanky fakulty (2. poschodie)

V Trnave 17. 9. 2021 Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD., 
predseda volebnej komisie