Bloomova taxonómia edukačných cieľov
 
 
Step 1: zapamätať si – uloženie znalostí a ich vybavenie; patrí sem…
  zapamätať si – uloženie znalostí a ich vybavenie; patrí sem spoznávanie a znovuspoznávanie, vybavovanie a znovuvybavovanie, vyhľadávanie a uchovávanie informácií.
 
 
Step 2: rozumieť – konštruovanie významu na základe získaných pozna…
  rozumieť – konštruovanie významu na základe získaných poznatkov; patrí sem interpretácia, doloženie príkladov, klasifikovanie, sumarizovanie, usudzovanie, porovnávanie a vysvetľovanie.
 
 
Step 3: aplikovať – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych obla…
  aplikovať – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych oblastiach; patrí sem vykonávanie (realizovanie) a implementácia (použitie poznatkov).
 
 
Step 4: analyzovať – rozloženie celku na časti; pochopenie štruktúr…
  analyzovať – rozloženie celku na časti; pochopenie štruktúry a skladby častí vo vzťahu k sebe navzájom a vo vzťahu k celku. Patrí sem diferencovanie, štruktúrovanie a prisudzovanie (vlastností, hodnôt…).
 
 
Step 5: hodnotiť – posudzovanie podľa istých kritérií; patrí sem ov…
  hodnotiť – posudzovanie podľa istých kritérií; patrí sem overovanie poznatkov a posudzovanie poznatkov.
 
 
Step 6: tvoriť – vytváranie nových, vnútorne súdržných celkov z jed…
  tvoriť – vytváranie nových, vnútorne súdržných celkov z jednotlivých častí, reorganizácia týchto prvkov do nového modelu; patrí sem vytváranie, plánovanie, produkovanie.