Teórie učenia
Konštruktivizmus

Súčasné teórie učenia vychádzajú z konštruktivizmu, ktorý na rozdiel od behavioristov a kognitivistov, ktorí uznávali existenciu univerzálneho poznania, nezávislého od učiaceho sa, predpokladá, že človek si sám vytvára – konštruuje svoje vlastné poznanie sveta, v ktorom žije (Turek, 2005).

Z tejto paradigmy vychádzajú rozdielne konštruktivistické prúdy, napr. kognitívny konštruktivizums (Piaget, Bruner), ktorý zdôrazňuje proces asimilácie a akomodácie a vytváranie mentálnych máp (Turek, 2005), v popredí je učiaci sa a učiteľ je v roli facilitátora. Úlaha učiteľa je poskytnúť žiakovi priestor, aby mohol s učivom aktívne pracovať, riešiť problémy, objavovať.