Doplnok
 • Príklad:
  • 1.
   Napríklad doplnkom množiny   v základnom priestore  je množina .
  • 2.
   Ak uvažujeme množinu prirodzených čísel ako základný priestor a A je množina všetkých párnych čísel, B je množina všetkých prirodzených čísel väčších ako 100 a C je množina všetkých prvočísel, potom  je množina všetkých nepárnych čísel,  je množina všetkých prirodzených čísel menších alebo rovných 100, teda  a   je zjednotenie množiny  a množiny všetkých zložených čísel.