Teória vyučovania biológie

PaedDr. Jana Fančovičová, PhD., Doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.


OBSAH KURZU

Úvodné slovo

01.  Vyučovací proces

02.  Didaktické zásady a ich uplatňovanie vo vyučovacom procese

03.  Vyučovacie prostriedky v biológii

04.  Vyučovacie metódy vo vyučovaní biológie

05.  Význam pitiev vo vyučovaní biológie

06.  Organizačné formy vyučovania v ktorých sa realizuje vyučovací proces

07.  Neformálne vzdelávanie

08.  Pojmotvorný proces vo vyučovaní biológie

09.  Predstavy žiakov o prírodovedných fenoménoch

10.  Metódy preverovania a hodnotenia vedomostí a zručností v biológii, hodnotenie a klasifikácia

11.  IKT vo vyučovaní biológie

12.  Mimotriedna a mimoškolská práca v biológii


Pre spustenie kapitoly kliknite na jej názov.

Pre prácu s kurzom je potrebné, aby ste mali nainštalovaný Adobe Flash Player.
Ak ho nemáte, môžete si ho nainštalovať z tejto adresy: www.adobe.com.