Programy výchovy v školskom klube detí

Janette Gubricová, PaedDr., PhD.


OBSAH KURZU

Úvodné slovo

01.  Školské kluby detí a ich postavenie medzi ostatnými školskými zariadeniami

02.  Ciele, poslanie a funkcie klubu detí

03.  Požiadavky na výchovu vo voľnom čase v prostredí klubu

04.  Plánovanie činností v klube detí, výchovný program, pedagogická dokumentácia

05.  Režim dňa v klube detí

06.  Záujmové činnosti v klube detí

07.  Prírodovedno-enviromentálna záujmová oblasť

08.  Pracovno-technická záujmová oblasť

09.  Estetickovýchovná záujmová oblasť

10.  Športová a turistická záujmová oblasť

11.  Spoločenskovedná záujmová oblasť

12.  Sociálne učenie v školskom klube detí

13.  Osobnosť vychovávateľa


Pre spustenie kapitoly kliknite na jej názov.

Pre prácu s kurzom je potrebné, aby ste mali nainštalovaný Adobe Flash Player.
Ak ho nemáte, môžete si ho nainštalovať z tejto adresy: www.adobe.com.