Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

Séria D – VEDY O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Ročník 20

 

Trnava  2016

Zostavovateľ:

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.; Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.

 

Redakčná rada

 

Predseda:

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

 

Členovia:

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.

prof. Giuseppe Mari (Taliansko)

prof. dr hab. Dariusz Stępkowski  (Poľsko)

doc. Mgr. art. Mgr. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.

doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

doc. PhDr. Pavel Vacek, PhD. (ČR)

PhDr. Jiří Pospíšil, PhD. (ČR)

Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD.

 

Recenzenti:

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.

doc. Mgr. art. Mgr. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

PaedDr. Naďa Bizová, PhD.

PaedDr. Janette Gubricová, PhD.

Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD.

 

 

Technický redaktor:

Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.

Obálka:

Ing. Mgr. Roman Horváth, PhD.

Vydala:

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

ISBN 978-80-568-0006-5

 

 

Kontakt na redakciu:

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné styky

Priemyselná 4, P.O. Box 9

918 43 TRNAVA

Slovensko

 

e-mail: marek.wiesenganger@truni.sk

Telefón: +421 33 5939 555

 

 


 

Obsah – Content

EDITORIÁL

 

Andrej Rajský, Marek Wiesenganger: Editoriál

4

  

 

ŠTÚDIE

 

Baloghová Barbora:   Teória výchovno-vzdelávacieho procesu z perspektívy Martina Bubera

6

Katrincová Terézia:  Vybrané state Otta Friedricha Bollnowa k podstate cnosti

12

Kvasničák Radoslav:  Formovanie žiackych postojov ku hmyzu vplyvom pozorovania včely medonosnej v prírodnom a školskom prostredí

19

Laskovičová Adriána:  Príprava žiadateľov na osvojenie vo výskumných zisteniach 

32

Šuhajdová Iva:    Celodenný výchovný systém ako (možný) podporný nástroj inkluzívnej edukácie

42

Zamborová Katarína:  Overview of research on learner-centered teaching

54

 

 

RECENZIE

 

KUDLÁČOVÁ, B. (ed.) Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. (Blusková)

66

LECHTA, V. Inkluzivní pedagogika. (Laskovičová)

69

KULA, E. – MASSALSKI, A. (eds.) Council of Public Education in the Kingdom of Poland between 1845 – 1850. Meetings minutes. vol. 1 (1845 – 1846). vol. 2 (1848 – 1850).  (Rędziński)

71

 

 

SPRÁVY

 

Multidimenzionálna topografia kvality života v inkluzívnej edukácii (Bizová)

75

Kontinentálna „pedagogika“ – jej problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike  (Kudláčová, Rajský)

77

Faktory rozvoja prosociálneho správania v školskom prostredí (Kusý)

79

 Ja, Ty a pomoc na ceste cnosti (Wiesenganger)

81

 

 

 

Abstrakty – Abstracts

TEÓRIA VÝCHOVNO-VZDELÁVIACIEHO PROCESU Z PERSPEKTÍVY MARTINA BUBERA

Theory of Educational Process from the Perspective of Martin Buber 

Barbara Baloghová

Katedra filozofie a religionistiky

Gréckokatolícka teologická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov

barbara.baloghova@smail.unipo.sk

 

 

Abstract:  This paper is an analysis of Martin Buber’s theory of educational process. The primary aim of the paper is to reflect the application of I-Thou principle to the relationship between parent and child, between teacher and pupil and between individuals. The paper is devoted to the characteristic of educational process from the perspective of Martin Buber. In the paper is presented the definition of term educational process and teacher. The paper try to describe the main aim of educational process from the perspective of Buber’s philosophical and theological thinking and find the role of teacher in the process of making peaceful community. There is used analytic-synthetic method.

 

Key words:  education, teacher, relation, dialogue, I-Thou, I-It, Buber.

 

Obsah – Content                                                                                          Článok – Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VYBRANÉ STATE OTTA FRIEDRICHA BOLLNOWA K PODSTATE CNOSTI

Selected Articles from Otto Friedrich Bollnow to the Essence of Virtues

Terézia Katrincová

 

Katedra pedagogických štúdií

Pedagogická fakulta

Trnavská Univerzita v Trnave

Priemyselná 4, 918 43 Trnava

terezia.kassovicova@gmail.com

 

Abstract:  A short report with the title Selected articles from O. F. Bollnow to the essence of virtues shows in the first part of the author’s life description and also understanding the context of its research and publishing. In the following second part of the report, the aim is to bring the text-depth analysis of selected writings of Otto F. Bollnow to the text, which only in certain fragments of his publications is focused on the characterization, selection and definition of specifically defined virtues. These articles are chosen based on criteria of continuity, comparison and cohesion of selected virtues. The report is an analysis of the author’s understanding and addressing the merits of the acquisition of virtues: effort, tolerance, patience, silence and perseverance in relation to another people.

 

Key words: virtue, relationship, person, objection  

 

Obsah – Content                                                                                                Článok – Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FORMOVANIE ŽIACKYCH POSTOJOV K HMYZU VPLYVOM POZOROVANIA JEDINCOV VČELY MEDONOSNEJ V PRÍRODNOM A ŠKOSKOM PROSTREDÍ

Influence of Honey Bee Observations in the Environment and at School on PupilsAttitudes towards Insects

Radoslav Kvasničák

 

Katedra biológie

Pedagogická fakulta

Trnavská Univerzita v Trnave

Priemyselná 4, 918 43, Trnava

r.kvasnicak@gmail.com

 

 

 

Abstract:  The purpose of presented research is to explain the temporary influence of the simple observation of individual honey bees observed in both natural and school habitats, and to explain the impact of this observation on the formation of pupil’s attitude towards insect. The results of experimental observation were subsequently compared with a confirmatory group of pupils, who were not present during the observation and manipulation with the exemplary species, but were acquiring knowledge of insect only by usingbiology textbook during the lessons. The attitudes of individual pupils to insect were identified according to a Likert scale (1-5) by usingquestionnaire containing 25 questions. The attitude questionnaire was given to both groups of pupils and its content was focused on the insect conservation, insect behaviour, insect collecting, insect rearing, and fear of animals. The statements attitude focusing on attractiveness, color and observing the behavior of individuals honeybee in natural and school conditions were scored using a bipolar Likert scale (1-0). The results of the attitude rating of pupils attending either observation or lecture were subsequently analysed by these research groups, and according to the results, the questionnaire demonstratedhigh value of reliability (Cronbach’s alpha > 0.78). After the rating, the statistically significant effects were found in attitudes towards behaviour of the exemplary species according to comparison of the results of the both research groups. Other attitudinal dimensions (protection of insect, breeding, harvesting and fear of insects) as well as the question of attractiveness and color type of insect were considered to be without any statistical significance.

 

Key words:  observation, insect, honey bee, attitude, pupil, school, nature

 

Obsah – Content                                                                                                Článok – Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PRÍPRAVA ŽIADATEĽOV NA OSVOJENIE VO VÝSKUMNÝCH ZISTENIACH

Preparation of applicants for adoption in research findings

Adriána Laskovičová 

 

Katedra pedagogických štúdií

Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, 918 43 Trnava

adriana.laskovicova@gmail.com 

 

Abstract:  The article presents findings from the first part of research which was devoted to preparation for adoption from perspective of applicantsfuture adoptive parents. The main objective of research was to find out how requestors evaluate adoption in each of its elementsinformation, process, dynamics, lecturers and applicants. Results shows pros and cons of preparation which needs to be done by applicants.

 

Key words:  adoption, preparation for adoption, alternate care

 

Obsah – Content                                                                                           Článok – Paper

CELODENNÝ VÝCHOVNÝ SYSTÉM AKO (MOŽNÝ) PODPORNÝ NÁSTROJ INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE

Daylong educational System as a (possible) Support Instrument of Inclusive Education

 

Ivana Šuhajdová

 

Katedra pedagogických štúdií

Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, 918 43 Trnava

ivana.suhajdova@truni.sk  

 

Abstract:  The paper present daylong educational system as one of support instrument of inclusive education. Specific contribution presents daylong educational system in terms of its history, objectives, principles and content.

 

Key words:  daylong educational system, inclusive education, formal education, non-formal education

 

Obsah – Content                                                                                        Článok – Paper                                                                                           

PREHĽAD VÝSKUMOV V OBLASTI UČENIA ZAMERANÉHO NA ŠTUDENTA

Overview of Research on Learner-Centered Teaching

 

Katarína Zamborova

 

Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášiková 2, Bratislava 827 29

katezambr@gmail.com

 

Abstract: The article presents the results of the research on learner-centered teaching/learning (LCT) in European and outside of European educational context. The most significant research for European educational system was done by Attard et al. (2010) studying perception of LCT at the national level and on the level of higher education in the European Union. The other project that contributed to development of LCT was The Birmingham Project on LCT was run by the Ginnis and Brandes (1996). The results of both projects were guidebooks, publications, and practical toolkits concerning how to apply learner-centeredness in the classroom. By looking at research outside of The European Union, we found out that changes in political situation in countries such as Thailand or China have an impact on application of learner-centeredness in these countries, and they reassemble the situation in Slovak Republic. One section of the article is devoted to research of David Nunan as the most profound researcher on LCT. In Slovakia, there has been some conferences based on theory and recommendations regarding LCT; however, there are onlyfew primary studies that support the topic.

 

Key words: research, learner-centered teaching, European context, David Nunan, affective factors, Slovak educational context

 

Obsah – Content                                                                                               Článok – Paper