Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

Séria C – Matematika, Fyzika, Informatika

Ročník 18

 

Trnava  2015

Hlavný redaktor:

doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.

Zostavovateľ:

doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.

Redakčná rada:

doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. (predseda)

prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD.

prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.

prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.

doc. RNDr. Daniela Hricišáková, CSc.

doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc.

PeadDr. Žaneta Gerhátová, CSc.

RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

Recenzenti:

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.

prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

doc. RNDr. Daniela Hricišáková, CSc.

doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.

doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

PeadDr. Žaneta Gerhátová, CSc.

RNDr. Karol Kvetan, CSc.

 

Technický redaktor:

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.

Obálka:

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.

Vydala:

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

ISBN 978-80-8082-937-7
EAN 9788080829377

Kontakt na redakciu:

Pedagogická fakulta TU

doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.

Priemyselná 4, P. O. Box 9

918 43 Trnava, SR

Obsah – Content

Fyzika

Norbert Beták, Miroslava Ožvoldová: Interaktívne vyučovanie a jeho vyhodnotenie i z pohľadu žiakov

1

Žaneta Gerhátová, Lukáš Tkáč: Premena solárnej energie na elektrickú prostredníctvom vzdialeného experimentu

36

Daniela Hricišáková: Čo vieme o prvočíslach?

48

Abstrakty – Abstracts

Interaktívne vyučovanie a jeho vyhodnotenie i z pohľadu žiakov

Norbert Beták1, Miroslava Ožvoldová2

1Spojená škola, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky, SR

2Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR

Prevziať článok

Abstrakt: V súčasnosti sa ukazuje potreba pretransformovania systému a priebehu tradičnej vyučovacej hodiny na moderné a interaktívne vyučovacie prostredie, ktoré dokáže vyhovieť potrebám a očakávaniam vzdelávaných, ale i spoločnosti. V príspevku prezentujeme nami navrhnutý spôsob vyučovania odborných predmetov elektrotechnika a informatika, ktorý sa stal predmetom pedagogického výskumu. Interaktívny spôsob vyučovania, implementovaný do vyučovacieho procesu strednej školy, sa zakladá na použití interaktívnych simulácií v spojení s hlasovacím zariadením. Princíp použitia týchto technológií rešpektuje zásady konštruktivistickej filozofie vyučovania a sleduje ako stratégiu integrovaného e learningu tak i základné prvky metódy Peer Instruction. Práca približuje použité vyučovacie metódy, ako i vybrané výsledky výskumu v kognitívnej oblasti so štatistickým spracovaním. Okrem toho sústreďujeme pozornosť aj na názory žiakov na nový spôsob edukácie, ktoré sme merali prostredníctvom dvoch dotazníkov.

Kľúčové slová: hlasovacie zariadenie, simulácie, interaktívne vzdelávanie, informačné technológie, pedagogický výskum

Abstract: Interactive Learning and its Evaluation from the Viewpoint of Pupils. At the present time there is a pressing need for transformation the system of traditional lecturing to the form of interactive and modern educational environment, which is able to respect the requirements and expectations of students or the society as well. In this paper we present the method of teaching, which we designed. This teaching method has become a subject of created pedagogical research for the technical subjects: Computer Science and Electrical Engineering at the vocational school. The interactive teaching method, which has been implemented into the selected subjects of secondary school is based on combining interactive simulations with students’ response system. The principle of its usage observes the constructivism as the philosophy of learning, the strategy of Integrated e Learning and the main elements of the method Peer Instruction. The results of the pedagogical experiment on performance in cognitive areas supported by statistics methods are presented. Furthermore, in this paper we deals with students’ attitudes, which have been measured by two questionnaires, and we pointed out the benefits of the applied teaching method as well.

Keywords: e-voting system, simulations, interactive education, information technology, pedagogical research

Premena solárnej energie na elektrickú prostredníctvom vzdialeného experimentu

Žaneta Gerhátová, Lukáš Tkáč

Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR

Prevziať článok

Abstrakt: Príspevok prezentuje transformáciu energie prostredníctvom nového reálneho vzdialeného experimentu Premena energie. V súčasnosti energia je jedným z najpopulárnejších pojem a je kľúčovým problémom informačnej spoločnosti. Energia je integrujúca téma, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nielen všetkých prednášok a kurzov prírodovedného a technického zamerania, ale aj každodenného života. Z tohto dôvodu jej hlbšie porozumenie je dôležitým aspektom vzdelávania. Nové trendy v edukácii ukazujú, že učitelia majú umožňovať žiakom/študentom budovať znalosti na základe ich vlastnej aktívnej činnosti. Tento princíp je základom novej stratégie vzdelávania – integrovaného e learningu, založeného na experimentovaní s reálny, reálnym vzdialeným a simuláciou ako virtuálnym experimentom. K tomu bolo žiadúce vybudovať vzdialený experiment. Príspevok približuje jednotlivé časti novovybudovaného vzdialeného experimentu, voľne dostupného na adrese http://remotelab10.truni.sk/.

Kľúčové slová: elektrický prúd, energia, experiment, vodík, fotovoltický článok, reálny vzdialený experiment, solárna energia

Abstract: Transformation of Solar Energy to Electrical by Remote Experiment. The paper presents energy transformation via a new real remote experiment – Energy transformation. Nowadays, the energy is one of the most popular term and is the key problem of recent information society. Energy is the integrating theme, which forms an inseparable constituent not only of compulsory part of training science and technology courses, but also everyday life. For this reason, its deeper understanding is very important aspect of education. New trends in educations follow, that the teachers should enable students to construct their knowledge based on their own activities. New strategy of education – Integrated e Learning (INTe L) is based on this principle of experimentation with the direct use of real, real remote and interactive simulations as a virtual experiment. The paper introduce individual parts of a new build remote experiment, available on http://remotelab10.truni.sk/.

Keywords: electric current, energy, experiment, hydrogen, photovoltaic cell, real remote experiment, solar energy

Čo vieme o prvočíslach?

Daniela Hricišáková

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Študentská 2, 911 50 Trenčín, SR

Prevziať článok

Abstrakt: Termín teória čísel vyvoláva dojem, že ide o časť matematiky, ktorej predmetom je vychádzajúc z pojmu prirodzeného čísla budovať pojem celého, racionálneho, reálneho a komplexného čísla a študovať vlastnosti oborov prirodzených čísel, racionálnych, reálnych, resp. komplexných čísel. Avšak teória čísel vznikla ako bezprostredné rozvinutie aritmetiky celých čísel a jej náplňou bolo pôvodne štúdium istých špecifických vlastností celých čísel.

Kľúčové slová: prirodzené číslo, celé číslo, reálne číslo, prvočíslo, teória čísel, Mersennove čísla, prvočíselné dvojčatá

Abstract: What Do We Know about Prime Numbers? The term theory of numbers gives the impression that it is a part of mathematics, the subject is based on the concept of natural number concept to build the whole, rational, and real and complex numbers and study the properties of the field of positive integers, rational, real or complex numbers. However, number theory arose as the immediate deployment of arithmetic of integers and the filling was originally studying certain specific properties of integers.

Keywords: natural number, integer, real number, prime number, theory numbers, Mersenn numbers, prime twins