Logo Trnavskej univerzity

Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis

Logo Pedagogickej Fakulty

 

Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

Séria D – VEDY O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Ročník 16

 

Trnava  2012

Zostavovateľ:

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

 

Redakčná rada

 

Predseda:

doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

 

Členovia:

prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.

prof. Buguslaw Śliwerski (Poľsko)

doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

doc. PhDr. Pavel Vacek, PhD. (ČR)

doc. Mgr. art. Mgr. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.

PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

PhDr. Jiří Pospíšil, PhD. (ČR)

Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD.

 

Recenzenti:

prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.

prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

doc. Mgr. art. Mgr. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.

PaedDr. Naďa Bizová, PhD.

PaedDr. Martin Dojčár, PhD.

Mgr. Lucia Bokorová, PhD.

Mgr. Andrea Lehenová, PhD.

Mgr. Peter Lenčo PhD.

Mgr. Marek Wiesenganger, PhD.

 

Technickí redaktori:

Mgr. Andrej Skala

Mgr. Marek Wiesenganger, PhD

Vydala:

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

ISBN 978-80-8082-557-7

Kontakt na redakciu:

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné styky

Priemyselná 4, P.O. Box 9

918 43 TRNAVA

Slovensko

e-mail: andrej.rajsky@truni.sk

Telefón:

+421 33 5516 047, kl. 580

Obsah – Content

EDITORIÁL

B. Kudláčová, A. Rajský: Editoriál

4

  

ZO SÚČASNOSTI

Jana Balážová: Inkluzívna edukácia a budovanie inkluzívnej spoločnosti

6

Noema Gabovičová, Silvia Neslušanová: Kvalitatívna analýza voľného času príslušníkov štyroch generácií

11

Veronika Javorská: Program inkluzívnej výchovy v školskom klube detí

21

Peter Lenčo: Mladí ľudia v postmoderne

38

Ivana Šuhajdová: Edukácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo vybraných krajinách

46

Radoslav Kvasničák, Katarína Korecová: Manipulácia so zoologickým materiálom a jej vplyv na postoje ku hmyzu u žiakov základných škôl

53

Margaret Przybysz-Zaremba: School – (re)construction of young people´s knowledge about drug abuse

68

   

KU KOREŇOM

Eva Bačkorová: Stretnutie a vzdelanie v kritickej reflexii Otta Friedricha Bollnowa

79

Jana Gašparovičová: Wittenberská univerzita – miesto peregrinácie uhorských študentov

89

Michaela Kostelníková: Pedagogické názory Aristotela v diele Etika Nikomachova

98

Krzysztof Kamiński: Without upbringing the true culture will not surviveReflection (on the output) of Stefan Swieżawski

106

    

RECENZIE

J. Satterthwaite et al.: Trust in education: truths and values. (Skala)

117

V. Lechta (ed.): Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém. (Špánik)

119

Abstrakty – Abstracts

INKLUZÍVNA EDUKÁCIA A BUDOVANIE INKLUZÍVNEJ SPOLOČNOSTI

Inclusion education and building inclusive society

Jana Balážová

johankabalazova@gmail.com

 

Abstract: Inclusion educationits fundamental limitations, outline the need to buildprocess of building inclusive society by means of inclusive education.

 

Key words: inclusion education, inclusive society

 

Späť – Back                                                                                                                                                                                                                             Článok – Paper

  KVALITATÍVNA ANALÝZA VOĽNÉHO ČASU PRÍSLUŠNÍKOV ŠTYROCH GENERÁCIÍ

Qualitative analysis of leisure time by members of four generations

Noema Gabovičová, Silvia Neslušanová

 

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, 918 43 Trnava

noema.gabovic@gmail.com

sneslusanova@gmail.com

 

Abstract: This article brings findings fromqualitative survey realized on a sample of four age groups of respondents. The main purpose of the survey was the comparison and synthesis of the experience of respondents in their ways of spending leisure time. The answers of respondents were based on their current and retrospective experience. The survey outlines the differences in understanding and spending leisure time mostly between previous generation and current generation of children.

 

Key words: society, leisure time, four generations

 

Späť – Back                                                                                                                                                                                                                             Článok – Paper

PROGRAM INKLUZÍVNEJ VÝCHOVY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

Programme of inclusive education in school club

Veronika Javorská

 

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, 918 43 Trnava

veronika.javorska@gmail.com

 

Abstract: The article demonstrates theoretical basis and programme of inclusive education of pupils with disabilities. The programme of inclusive education was undertaken in primary school children club with seat in the Vrbové district in SR. The author points out the pupilspreparation in their free time for the encounter with the visual and hearing impaired pupils. Based on gathered facts and authentication of the forementioned programme, it would be adequate for the programme to become part of informal education in school clubs. It is necessary for educators to be prepared to work in inclusive community because their work is inevitable for relationship’s amelioration among intact pupils and pupils with disabilities.

 

Key words: visual disability, hearing disability, inclusion, leisure time, programme of inclusive education

 

Späť – Back                                                                                                                                                                                                                             Článok – Paper

MLADÍ ĽUDIA V POSTMODERNE

Young people in postmodern times

Peter Lenčo

 

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, 918 43 Trnava

lenco.peter@gmail.com

 

Abstract: We explore the concept of post-modernity that is nowadays used to define a time period in the human history we currently live in. After the short introduction of selected theories of post-modernity we explore its relevance to the life of young people, stressing the challenges they face in ordinary day-to-day lives. The main framework for our exploration is built upon Giddens´s concept of reflexive project of self and Beck´s concept of normal and choice biographies. We emphasise biographical approach to the research of contemporary young people that enables us to identify critical moments in their lives and to analyse them.  At the end we present a framework of ongoing research project that is based on theoretical analysis provided.

 

Key words: young people, post-modernity, biographical approach

 

Späť – Back                                                                                                                                                                                                                             Článok – Paper

EDUKÁCIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH

Education of pupils with special educational needs in selected Countries

Ivana Šuhajdová

 

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, 918 43 Trnava

ivasuhajdova@gmail.com

 

Abstract: The paper deals with education of pupils with special educational needs in Finland, Sweden and Great Britain. Examples of education of pupils with special educational needs in these countries can be an excellent model for Slovakia in the pursuit of application of inclusive education of children and pupils with special educational needs.

 

Key words: education, inclusive education, pupils, special needs, pupils with special needs, inclusion, special schools

 

Späť – Back                                                                                                                                                                                                                             Článok – Paper

MANIPULÁCIA SO ZOOLOGICKÝM MATERIÁLOM A JEJ VPLYV NA POSTOJE KU HMYZU U ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

The impact of handling zoologiacl materials on pupils´attitudes toward insects

Radoslav Kvasničák, Katarína Korecová

 

Katedra biológie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, 918 43 Trnava

r.kvasnicak@gmail.com, korecova.katarina@gmail.com

 

Abstract: In the present research we examined the impact of handling biological objects on the primary school pupils' attitudes. As a model object we selected insect representatives from terrestrial species of ants (Formicoidea). Biological manipulation was complmented with species developmentally linked to the aquatic environment - ephemerids (Ephemeroptera). In our analyses we examined pupils' attitudes toward insects in five dimensions (security, fear, gathering, farming, insect behavior) before (pre-test) and after implementation (post-test) of the experiment in urban and rural elementary schools. Their attitudes were tested on the base of a questionnaire consisting of 25 Likert scale-range statements (scale 1-5). The questionnaire before the experiment was reviewed by a number of experts and after testing showed a high value of reliability (Cronbach's alpha> 0.7). We found out that after handling biological objects the pupils' attitudes toward insects showed demonstrably higher average values than before its implementation. Similar statistically significant findings were confirmed also in their attitudes focused on fear of animals/insects, where pupils after the experimental impact showed lower average score than before the experimental exposure.

 

Keywords: attitudes, pupil, insects (Insecta), ephemerid  (Ephemeroptera), ants (Formicidea)

 

Späť – Back                                                                                                                                                                                                                             Článok – Paper

SCHOOL - (RE)CONSTRUCTION OF YOUNG PEOPLE´S KNOWLEDGE ABOUT DRUG ABUSE

Margaret Przybysz-Zaremba

 

Assistant Professor at the Institute of Pedagogy and Languages ​​(Poland)

malgorzata.p_z@interia.pl

 

Abstract: Drug abuse is one of kinds of social pathologies, which is spreading gradually not only in the country, but also abroad.  The researches of numerous authors indicate that there is an  increase in the number of people who take drugs – not only among these ones who live in big metropolitan areas, but also more and more often these ones living in small towns  or even villages. The school becomes the main area on which more and more often drugs are distributed – even for free.  In this paper I present results of the research, which were carried out among students of the middle school in Pasłęk. The aim of the research was to get to know what is the state of knowledge of young people about the drug abuse and whether ways of construction (conveyance) of this knowledge by the school are in accordance with the constructivist conception of teaching. The analysis of conducted research indicates that school, as professional institution does not provide their students with sufficient knowledge concerning drug abuse. The preventive actions, which are conducted by the institution are not the best way of conveyance of such knowledge.  The school carries out mainly preventive programmes, which are based on the information strategies and not constructivist ones – young people do not have chance of experiencing, creating and going through the problem.

 

Key words: constructivism, school, drug abuse, drug abuse disease

 

Späť – Back                                                                                                                                                                                                                             Článok – Paper

STRETNUTIE A VZDELANIE V KRITICKEJ REFLEXII OTTA FRIEDRICHA BOLLNOWA

Meeting and education under a critical reflection by Otto Friedrich Bollnow

Eva Bačkorová

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, 918 43 Trnava

backorova.eva@gmail.com

 

Abstract: Otto Friedrich Bollnow (1993 – 1991) - in his report BegegnungBildung (1956)  - is devoted to  a clarification of an originally philosophical term Begegnung (meeting). In the context  of the opinion of education (Bildung) using the categorymeetingis put under a critical reflection. In the end, through the internal and external polarity of both terms, a quality expresion is found  in a term meeting that contains internal potention for expressing the base of reality of education. (Pädagogische Wirklichkeit).

 

Key words: meeting (Begegnug), education (Bildung), subject, object (Gegenstand), educational substance  (Unterrichtstoff/Bildungsstoff)

 

Späť – Back                                                                                                                                                                                                                             Článok – Paper

WITTENBERSKÁ  UNIVERZITA – MIESTO PEREGRINACIE UHORSKÝCH  ŠTUDENTOV

Wittenberg University – a destination of Hungarian students´perigrination

Jana Gašparovičová

 

Katedra sociálnych a humanitných vied, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2, 911 01 Trenčín

jana.gasparovicova@tnuni.sk

 

Abstract: The Slovak education system at the end of 15th and at the beginning of 16th century is extremely flourishing. Due to the fact that reformation is launched protestant schooling formed and established by students, who studied at the Wittenberg University and came from the Upper Hungary, is developing, The Wittenberg University was at that time the place of peregrinatio of Hungarian students. The paper describes some facts on the history of Wittenberg University, its life, the Act of deposition and university legislation and policy. The paper introduces the Wittenberg University teacher of the greatest importance - Philip Melanchton, Praeceptor germaniae and his way of thinking in the terms of pedagogics. Melanchton´s student and his friend Leonard Stoeckel is mentioned in the paper, too.

 

Key words: Wittenberg University, Protestant education system in 16th century, Philip Melanchthon and his thinking, Hungarian students, life at university, deposition, university legislation.

 

Späť – Back                                                                                                                                                                                                                             Článok – Paper

PEDAGOGICKÉ NÁZORY ARISTOTELA V DIELE ETIKA NIKOMACHOVA

Aristotle’s pedagogical opinions in the work Nicomachean Ethics

Michaela Kostelníková

 

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4, 918 43 Trnava

zovinova.michaela@centrum.sk

 

Abstract: The paper presents the analysis of Aristotle’s work Nicomachean Ethics from the pedagogical point of view. We try to identify his opinions on education, theory and practice in the process of education, or the personality of a teacher.

 

Key words: Aristotle, Nicomachean Ethics, education.

 

Späť – Back                                                                                                                                                                                                                             Článok – Paper

WITHOUT UPBRINGING THE TRUE CULTURE WILL NOT SURVIVE – REFLECTIONS (ON THE OUTPUT) OF STEFAN SWIEŻAWSKI

Krzysztof Kamiński

 

Pedagogy Department, The Pedagogical Academy in Lodz

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź, Poland

lodz@kaminski-ebik.eu

 

Abstract: Stefan Swieżawski, as a philosophy historian and Christian specialist in humanities, lays great stress on the two particular issues: culture and upbringing. In terms of culture he puts emphasis on the man’s development – the cultivation of man’s spiritual powers: intellect and will. The culture understood as the cultivation of human spirit (cultus animi), appeals to such values as wisdom and love, and in a broader perspective exceeds the consumerist-productive dimension: only the wise and being-able-to-love man is truly cultured, even if they could not produce and consume any cultural achievements. Swieżawski makes many pedagogical remarks. He perceives upbringing as a fundamental culture-creative factor, and in a wider perspective as an element humanizing the contemporary world. The upbringing, according to Swieżawski, is supposed to be accomplished unwaveringly, since early childhood. Afterwards, it is the universities that matter greatly. In the context of the deliberations it is the courage of genuine thinking that is a chief asset.

 

Keywords: Culture, Christianity, humanism, upbringing, education, cultus animi

 

Späť – Back                                                                                                                                                                                                                             Článok – Paper