ACTA


FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSISSéria C
MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA

Ročník 10

Trnava 2006ISBN 80-8082-110-0


Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis

Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
Séria C - MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA
Ročník 10, 2006 Hlavný redaktor:
 doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.

 Zostavovateľ:
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.

 Redakčná rada:
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. (predseda)
 prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
 prof. RNDr. Zoltán Zalabai, CSc.
 doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.
 doc. RNDr. Mária Lucká, CSc.
 doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

 Recenzenti:
 prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.
 doc. PhDr. Oliver Židek, CSc.
 RNDr. Pavol Černek, CSc.
 RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
 RNDr. Edita Vranková, PhD.
 PaedDr. Milan Pokorný, PhD. Technický redaktor: RNDr. Edita Vranková, PhD.
 Obálka: doc. akad. mal. Blažej Baláž
 Vydala: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

 ISBN 80-8082-110-0


Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis


OBSAH - CONTENTS


Matematika a didaktika matematiky
H. Habiballa, A. Lukasová, Z. Telnarová: Fuzzy Deductive Databases Based on Resolution Principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
V. Liška: A Note on Integral Trees of Diameter 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A. Prídavková: Determinanty identifikácie a edukácie matematicky nadaných žiakov . . . . . . . . . . 14
I. Scholtzová: Integrácia poznatkov z kombinatoriky do vyučovania matematiky na základnej škole - pohľad druhý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
O. Židek: Didaktické využitie intuície v procese získavania matematických poznatkov . . . . . . . . . 36
V. Liška Možnosti realizácie e-learningu a dištančného vzdelávania na univerzitách. . . . . . . . . . 41
L. Kremžárová Historický prehľad kresliacich zariadení a ich simulácie v prostredí Cabri geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
J. Kurajová Stopková, J. Kuraj: Výskumná doména matematika v rámci medzinárodnej štúdie TIMSS 2003. Rozdelenie obsahovej a kognitívnej dimenzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

 Bližšie informácie týkajúce sa objednávok alebo výmeny zborníka zasielajte na adresu:
 Pedagogická fakulta TU
 Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné styky
 Priemyselná 4, P.O.Box 9
 SK - 918 43 TRNAVA
 Tel.: 033 / 55 16 047, 55 14 618, e-mail: mdrdulov@truni.sk

 Pokyny pre prispievateľov
ABSTRAKTY - ABSTRACTS


FUZZY DEDUCTIVE DATABASES BASED ON RESOLUTION PRINCIPLE

DEDUIKTÍVNE FUZZY DATABÁZY ZALOŽENÉ NA ROZLIŠOVACOM PRINCÍPE

Hashim Habiballa, Alena Lukasová, Zdenka Telnarová

Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling and Department of Computer Science
University of Ostrava, 30th dubna st. 22, Ostrava, Czech Republic
e-mail: Hashim.Habiballa@osu.cz


    Abstract: The article presents the possibilities of usage of the resolution principle for Fuzzy Predicate Logic with Evaluated Syntax as theoretical and inference background for fuzzy deductive databases. We start on explaining the problem of the classical deductive databases, further describing possibilities of fuzzyfication of deductive database on the mentioned fuzzy logic. The key part shows how to utilize resolution principle as an inference engine of the fuzzy deductive database together with some efficient resolution strategies devised originally for the refutational resolution theorem proving system for FPL.
    Key words: fuzzy inference systems, non-classical logics, fuzzy deductive databases

 Back - Späť Paper - Článok A NOTE ON INTEGRAL TREES OF DIAMETER 9

POZNÁMKA O INTEGRÁLNYCH STROMOCH PRIEMERU 9

Vladimír Liška

Department of Mathematics, Fakulty of Materials Sciences and Technology, Slovak Technical University Paulínska 16, 917 24 Trnava, Slovac Republic
e-mail: liska@mtf.stuba.sk


    Abstract: In [9] Híc and Pokorný described the method which helped them to find four integral trees of diameter 7. These trees were the first known integral trees of diameter 7. The method was based on joining the centres of two integral trees of diameter 3 by an edge. In this paper we explain that similar method could not be used to find an integral tree of diameter 9.
    Key words: integral tree, diameter, divisor, characteristic polynomial

 Back - Späť Paper - Článok DETERMINANTY IDENTIFIKÁCIE A EDUKÁCIE
MATEMATICKY NADANÝCH ŽIAKOV

THE INDENTIFICATION AND EDUCATION OF THE MATHEMATICAL TALENTED CHILDREN

Alena Prídavková

Katedra matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita
17. novembra 1, 081 16 Prešov, SR
e-mail:pridav@unipo.sk

    Abstract: In educational psychology there are many different strategies aimed at determining mathematical giftedness. It is necessary to combine them with the methods bound to mathematical tasks of certain type. The identification and education of the mathematical talented children are main area of our researches.
    Key words: identification of pupils gifted in mathematics, education of gifted pupils, type of tasks

 Back - Späť Paper - Článok INTEGRÁCIA POZNATKOV Z KOMBINATORIKY DO VYUČOVANIA
MATEMATIKY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE - POHĽAD DRUHÝ

IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE FROM COMBINATORICS TO TEACHING OF
MATHEMATICS IN ELEMENTARY SCHOOL - SECOND VIEW

Iveta Scholtzová

Katedra matematickej edukácie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita
17. novembra 1, 081 16 Prešov, SR
e-mail:scholtzi@unipo.sk

    Abstract: Curriculum of Mathematics for elementary school is open for inclusion of combinatorics. Combinatory tasks need not necessarily appear only as a thematic part of Combinatorics unit. There are also options in other units for implementation of combinatorics respecting the elements of task-solving processes formulated by the author.
    Key Words: mathematics, elementary school, combinatorics, task-solving elements

 Back - Späť Paper - Článok DIDAKTICKÉ VYUŽITIE INTUÍCIE V PROCESE ZÍSKAVANIA
MATEMATICKÝCH POZNATKOV

A DIDACTIC USING OF INTUITION IN PROCESS OF OBTAINING
OF MATHEMATIC KNOWLEDGE

Oliver Židek

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. BOX 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail:ozidek@truni.sk

    Abstract: The contribution shows an illustration of didactical use of intuition in an attempt to list all types of deltahedra. It shows how intuition helps to solve the problem and how it can be misleading. We use elements of manipulative geometry in the activity.
    Key words: intuition, manipulative geometry, deltahedron

 Back - Späť Paper - Článok MOŽNOSTI REALIZÁCIE E-LEARNINGU A DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA
NA UNIVERZITÁCH

THE POSSIBILITIES OF REALIZATION OF E-LEARNING AND DISTANCE EDUCATION
AT UNIVERSITIES

Vladimír Liška

Katedra matematiky, Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita
Paulínska 16, 917 24 Trnava, SR
e-mail: liska@mtf.stuba.sk

    Abstract: In this article we deal with distance education and e-learning realized by LMS system. We described two most rifely LM systems in Slovakia. Finally we introduced realization of learning by www-side.
    Key words: e-learning, distance education, learning management system

 Back - Späť Paper - Článok HISTORICKÝ PREHĽAD KRESLIACICH ZARIADENÍ A ICH SIMULÁCIE
V PROSTREDÍ CABRI GEOMETRIE

HISTORICAL OVERVIEW OF DRIWING ARTEFACTS AND THEIR SIMULATIONS
IN CABRI GEOMETRY

Lilla Kremžárová

Katedra matematiky, Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita
Paulínska 16, 917 24 Trnava, SR
e-mail:lilla.kremzarova@stuba.sk


    Abstract:In this article we propose the description of different artefacts once used for constructions (also non-euclidien) of problems (sometimes euclidly unsolvable) and we show the possibilities of simulations of these machines in Cabri.
    Key words: artefacts, pantographe, simulation, software Cabri

 Back - Späť Paper - Článok VÝSKUMNÁ DOMÉNA MATEMATIKA V RÁMCI MEDZINÁRODNEJ ŠTÚDIE
TIMSS 2003 - ROZDELENIE OBSAHOVEJ A KOGNITÍVNEJ DIMENZIE

RESEARCH DOMAIN MATHEMATICS IN TERMS OF INTERNATIONAL STUDY
TIMSS 2003 - DIVISION OF CONTENT AND COGNITIVE DIMENSION

Janka Kurajová Stopková, Jozef Kuraj

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, SR
e-mail: janka.stopkova@statpedu.sk , jozef.kuraj@orangemail.sk

    Abstract: The aim of this article is to present the framework of the international comparative study TIMSS 2003. We describe both dimensions, which create research domain Mathematics. We present some test items also.
    Key words: research domain mathematics, framework, content domain, cognitive domain

 Back - Späť Paper - Článok