ACTA


FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSISSéria C
MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA

Ročník 9

Trnava 2005ISBN 80-8082-050-3


Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis

Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
Séria C - MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA
Ročník 9, 2005 Hlavný redaktor:
 doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.

 Zostavovateľ:
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.

 Redakčná rada:
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. (predseda)
 prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
 prof. RNDr. Zoltán Zalabai, CSc.
 doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.
 doc. RNDr. Mária Lucká, CSc.
 doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

 Recenzenti:
 doc. Ing. Augustín Gese, CSc.
 doc. RNDr. Pavel Hanzel, CSc.
 doc. RNDr. Alena Lukasová, CSc.
 doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 RNDr. Pavol Černek, CSc.
 RNDr. Hashim Habiballa, PhD.
 RNDr. Karol Kvetan, CSc.
 RNDr. Edita Vranková, PhD.
 Mgr. Martin Vaňko, PhD.
 PaedDr. Milan Pokorný

 Technický redaktor: RNDr. Edita Vranková, PhD.
 Obálka: doc. akad. mal. Blažej Baláž
 Vydala: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

 ISBN 80-8082-050-3
Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis


OBSAH - CONTENTS


Matematika a didaktika matematiky
H. Habiballa: Resolution Principle in Fuzzy Predicate Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
E. Volná: An Evolutionary Approach to Optimization of a Layout Chart . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 13
M. Billich: Zobrazenia zachovávajúce vzdialenosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
P. Híc - M. Pokorný: Aplikácia poznatkov z psychológie v e-learningových kurzoch
KMI PdF TU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
D. Jedinák: Náročnejšie určovacie úlohy v príprave učiteľov matematiky základných škôl . . . . . . 34
J. Kuraj - J. Kurajová Stopková: Výsledky 14 ročných žiakov SR z matematiky
v medzinárodnom výskume TIMSS 2003
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
V. Liška: Podpora výučby operácií s maticami internetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
K. Sotáková: Virtuálna stavebnica z pohľadu konštruktivizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Fyzika a didaktika fyziky
Š. Húšťava: Porovnanie plynových a scintilačných detektorov na meranie žiarenia gama
v životnom prostredí
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
K. Petrík: Astronomické výchovné koncerty ako forma mimovyučovacieho vzdelávania žiakov
ZŠ a SŠ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
K. Petrík - G. Szász - M. Chrastina: Metodológia určovania premennosti stelárnych objektov
a jej využitie pri objave nových premenných hviezd na Slovensku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
M. Urcikán - P. Bezák: Porovnanie filtrácie pre energetický signál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

 Bližšie informácie týkajúce sa objednávok alebo výmeny zborníka zasielajte na adresu:
 Pedagogická fakulta TU
 Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné styky
 Priemyselná 4, P.O.Box 9
 SK - 918 43 TRNAVA
 Tel.: 033 / 55 16 047, 55 14 618, e-mail: mdrdulov@truni.sk

 Pokyny pre prispievateľov
ABSTRAKTY - ABSTRACTS


RESOLUTION PRINCIPLE IN FUZZY PREDICATE LOGIC

ROZLIŠOVACÍ PRINCÍP V PREDIKÁTOVEJ FUZZY LOGIKE

Hashim Habiballa

Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling,
University of Ostrava, 30th dubna st. 22, Ostrava, Czech Republic
e-mail: Hashim.Habiballa@osu.cz


    Abstract: The article presents refutational resolution theorem proving system for the Fuzzy Predicate Logic of First-Order (FPL) based on the general (non-clausal) resolution rule. There is also presented an unification algorithm handling existentiality without skolemization. Its idea follows from the general resolution with existentiality for the first-order logic. When the prover is constructed it provides the deductive system, where existing resolution strategies may be used with some limitations arising from specific properties of the FPL.
    Key words: Fuzzy inference systems, Non-classical logics, Automated theorem proving, Non-clausal resolution, General resolution, Unification

 Back - Späť Paper - Článok AN EVOLUTIONARY APPROACH TO OPTIMIZATION
OF A LAYOUT CHART

EVOLUČNÝ PRÍSTUP K OPTIMALIZÁCII DIAGRAMU ROZMIESTNENIA

Eva Volná

University of Ostrava, 30th dubna st. 22, Ostrava, Czech Republic
e-mail: Eva.Volna@osu.cz


    Abstract: This article presents the use of a genetic algorithm to find an optimal layout for the placement of regular patterns of fixed sizes and simple shapes to minimize the waste. Experiments on various pattern designs indicate that genetic algorithms can effectively be used to obtain highly efficient solutions.
    Key words: Genetic algorithms, shape layout optimization.

 Back - Späť Paper - Článok ZOBRAZENIA ZACHOVÁVAJÚCE VZDIALENOSŤ

DISTANCE PRESERVING MAPPING

Martin Billich

Katedra matematiky a fyziky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita
Námestie A. Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok, SR
e-mail:Martin.Billich@fedu.ku.sk

    Abstract: In the present paper, some properties for a unit distance preserving mapping between Euclidean spaces with dimension one or between normed vector spaces are discussed. In particular, mappings which preserve distances are considered.
    Key words: Normed vector spaces , distance-preserving mappings, isometry.

 Back - Späť Paper - Článok APLIKÁCIA POZNATKOV Z PSYCHOLÓGIE POZNANIA
V E-LEARNINGOVÝCH KURZOCH KMI PDF TU

APPLICATION OF COGNITIVE PSYCHOLOGY IN E-LEARNING COURSES DESIGNED
BY KMI PDF TU

Pavel Híc, Milan Pokorný

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. BOX 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail:phic@truni.sk, mpokorny@truni.sk

    Abstract: A preparation of a good e-learning course is a difficult process which is different from a process of preparation of a textbook. The paper deals with application of latest results of cognitive psychology in e-learning courses which were designed by the Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Education, Trnava University. The authors also describe how they would have improved the courses if they had had a greater budget.
    Key Words: e-learning course, cognitive psychology, multimedia

 Back - Späť Paper - Článok NÁROČNEJŠIE URČOVACIE ÚLOHY
V PRÍPRAVE UČITEĽOV MATEMATIKY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

MORE DIFFICULT DECLARATORY EXERCISES IN LEAD-UP OF TEACHERS
OF MATHEMATICS IN ELEMENTARY SCHOOL

Dušan Jedinák

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. BOX 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail:djedinak@truni.sk

    Abstract: Selected examples can show the inspiring impulses for mathematical thinking may be offered already in the last grades of elementary school or in secondary school.
    Key words: teaching of mathematics, elementary and secondary schools.

 Back - Späť Paper - Článok VÝSLEDKY 14 ROČNÝCH ŽIAKOV SR Z MATEMATIKY
V MEDZINÁRODNOM VÝSKUME TIMSS 2003

THE ACHIEVEMENT OF 14 YEARS OLD STUDENTS IN MATHEMATICS
IN THE INTERNATIONAL RESEARCH TIMSS 2003

Jozef Kuraj, Janka Kurajová Stopková

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, SR
e-mail:Jozef.Kuraj@statpedu.sk, Janka.Stopkova@statpedu.sk

    Abstract: We publish the international evaluation study TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study. This article presents the achievement of 14 years old students in Mathematics and the student’s results in the mathematics domains. We compare the score of all participants.
    Key words: Achievement, results, IRT methodology, algebra, number, geometry, data, measurement, target population, Rasch score

 Back - Späť Paper - Článok PODPORA VÝUČBY OPERÁCIÍ S MATICAMI INTERNETOM

SUPPORT OF TEACHING OF OPERATION WITH MATRICES BY INTERNET

Vladimír Liška

Katedra matematiky, Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská Technická Univerzita
Paulínska 16, 917 24 Trnava, SR
e-mail:liska@mtf.stuba.sk


    Abstract: In this paper we deal with an influence of modern information and communication technologies on teaching of mathematics by e-learnig courses in world wide web at MTF STU. The author characterize e-learning course from the field of matrics and operation with matrices.
    Key words: e-learning, world wide web

 Back - Späť Paper - Článok VIRTUÁLNA STAVEBNICA Z POHĽADU KONŠTRUKTIVIZMU

CONSTRUCTIVE ORIENTED VIEW OF VIRTUAL SOFTWARE

Kristína Sotáková

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail:ksotakov@truni.sk

    Abstract: This paper begins by considering the cognitive mechanisms (process - concept) available to individuals which enable them to operate successfully in different parts of the mathematics curriculum. We have studied how the features of Visual Fractions - the authoring environment for pupils - support the development of constructive understanding of proportionality.
    Key words: Constructivism, process, concept, interactive environment, dynamic elements, proportionality, Visual Fractions.

 Back - Späť Paper - Článok POROVNANIE PLYNOVÝCH A SCINTILAČNÝCH DETEKTOROV
NA MERANIE ŽIARENIA GAMA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

A COMPARISON OF GAS FILLED AND SCINTILLATOR DETECTORS
FOR GAMMA RADIATION MEASUREMENTS IN ENVIRONMENT

Štefan Húšťava

Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail:shustava@hotmail.sk

    Abstract: The paper describes the most important properties and possibilities of utilization of the gas filled and scintillation detectors for measuring the gamma radiation. As a gas filled detector was chosen the proportional detector RS 03/232 with an intelligent sond and for scintillations the detector with anorganic scintillator NaI(Tl). For this two types of detectors the possibilities of utilization for measuring the gamma radiation in environment were compared. In the next part are evaluated and interpreted the results of comparative measurings of these two types of detectors. In the conclusion are summarised advantages and disadvatages of the usage of both these detector types for measuring the gamma radiation in environment.
    Key words: Gas filled detectors, scintillation detectors, sensitivity, gamma radiation, environment measuring.

 Back - Späť Paper - Článok ASTRONOMICKÉ VÝCHOVNÉ KONCERTY AKO FORMA MIMOVYUČOVACIEHO VZDELÁVANIA ŽIAKOV ZŠ A SŠ

NATURAL SCIENCE EDUCATIONAL CONCERTS AS THE FORM OF THE OFF-SCHOOL
EDUCATION AT THE ELEMENTARY AND HIGH SCHOOLS

Karol Petrík

Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P.O. Box, 918 43 Trnava, SR
e-mail:kpetrik@astronyx.sk

    Abstract: Due to serious problems in teaching natural sciences succesfuly to encourage more young pupils and students for the selection of some natural science as the future profession as well as due to the absence of off-school education and entertainment in the field of physical science, we decided to establish so called astronomical educational concerts to popularize the science and to inspire young people. Here, the reasons of our decision are presented thoroughly and the description of managing and operating the concerts to be described.
    Key words: off-school education, natural science education, astronomy, multimedia

 Back - Späť Paper - Článok METODOLÓGIA URČOVANIA PREMENNOSTI STELÁRNYCH OBJEKTOV A JEJ
VYUŽITIE PRI OBJAVE NOVÝCH PREMENNÝCH HVIEZD NA SLOVENSKU

METHODOLOGY OF VARIABILITY DETERMINATION OF STELLAR OBJECTS AND ITS
UTILIZATION IN DISCOVERY OF FIRST VARIABLE STARS IN SLOVAKIA

Karol Petrík1,2, Gabriel Szász2,3, Marek Chrastina2,3

1 Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. BOX 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail:kpetrik@astronyx.sk
2 Hvezdáreň a planetárium, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec, SR
3 Institut teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova Univerzita, 611 37 Brno, ČR

    Abstract: The paper is devoted to the description of methodology for variability determination of point light source, as well as to data reduction and anlysis of data to obtain basic physical chracteristics of discovered variable stars. We characterize basic photometric behavior of new variables discovered by our group in the fileds of BX Pegasi and V Sagittae.
    Key words: CCD photometry, data reduction, data analysis, discovery of variable stars

 Back - Späť Paper - Článok POROVNANIE FILTRÁCIE PRE ENERGETICKÝ SIGNÁL

COMPARE FILTRATION FOR THE ENERGETIC SIGNAL

Marián Urcikán1, Pavol Bezák2

1 Inžinierska, projektová a výskumná organizácia, VÚJE a.s. Trnava
Okružná 5, 918 64 Trnava, SR
e-mail:urcikan@vuje.sk
2 Materiálovotechnologická fakulta, STU Bratislava
Paulínska 16, 917 24 Trnava, SR
e-mail:bezak@mtf.stuba.sk

    Abstract: This report deals with comparison of Kalman filter which I have modified for energetic system in a framework of academic dissertation works and other standard kinds of filtration used in Nuclear Power Plant for on elimination of noise included in neutron flux measurement of on ionizing chambers located in active zone of nuclear reactor at normal operation conditions of nuclear power plant. For determination of real state it is needed to make a measurement which includes an extensive complex of activities and analyzes, which lead up to best knowledge of measured parameters, or alternatively real status, that is possible to reach with filtration.
    Key words: Neutron flux, reactor, Kalman filter, filtration.

 Back - Späť Paper - Článok